07Decembar2019

Aktueleno

 • slika 1
 • slika 6
 • slika 11-p
 • slika 13-k
 • slika2
 • slika3
 • slika4
 • slika5
 • slika7
 • slika8
 • slika9
 • javascript slideshow
 • slika12-o
html slideshow by WOWSlider.com v8.8

Facebook i mi

METALCI U PROTESTU I VLADI - PRIMEDBE NA ZAKON O PRIVATIZACIJI I ZAKON O STEČAJU

PREDUZECE I SINDIKAT 2

Beograd, 16.01.2014. 
Broj: 03/9

Na osnovu člana 82. Stututa Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Uprava Samostalnog sindikata metalaca Srbije, na svojoj proširenoj sednici od 15. januara 2014. godine sa predstavnicima sindikalnih organizacija preduzeća u restrukturiranju i preduzeća metalske industrije Srbije jednoglasno je donela sledeću:

                                                O D L U K U O ZAKAZIVANJU PROTESTA

1. ZAKAZUJE SE PROTEST RADNIKA PREDUZEĆA METALSKE INDUSTRIJE SRBIJE.

2. PROTEST SE ZAKAZUJE ZA PETAK 24. JANUAR 2014. GODINE, NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA, SA POČETKOM U 12,00 SATI.

3. PROTEST SE ORGANIZUJE OKUPLJANJEM RADNIKA PREDUZEĆA METALSKE INDUSTRIJE SRBIJE NA PLATOU TRGA NIKOLE PAŠIĆA A ZATIM U PROTESTNOJ ŠETNJI DO ZGRADE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE I DO ZGRADE VLADE REPUBLIKE SRBIJE.


4. PROTEST ĆE TRAJATI DO ISPUNJENJA ZAHTEVA.


5. ZAHTEVI PROTESTA SU:


- POVLAČENJE IZ SKUPŠINSKE PROCEDURE PREDLOGA ZAKONA O IVATIZACIJI I PREDLOGA ZAKONA O STEČAJU, KAO I POVLAČENJE IZ PROCEDURE ZAKONA O RADU I


- SMENA MINISTRA PRIVREDE.


6. O OVOJ ODLUCI UPOZNATI SVE RADNIKE PREDUZEĆA METALSKE INDUSTRIJE SRBIJE, PREDSEDNIKA VLADE RS, PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE RS I PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE RS, KAO I PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE. 

sindikat metalaca logo i potpis 

Beograd, 16.01.2014. 
Broj: 06/2 

                                                PREDSEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA
                                    PREDUZEĆA METALSKE INDUSTRIJE SRBIJE U RESTRUKTURIRANjU

Poštovane kolege,

U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam Odluku Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije o zakazivanju protesta radnika preduzeća metalske industrije Srbije za 24. januar 2014. godine a koja je donešena na zajedničkom sastanku koji je održan 15. januara 2014. godine u dvorani Doma sindikata.
Tada smo se dogovorili da se preduzmu sve neophodne aktivnosti i da se na protest dovede maksimalan broj radnika, imajući u vidu da se radi o zaštiti životnih pitanja radnika, kao i da o broju radnika koje ćete dovesti na proteste obavestite predsednike organizacije SSMS za regione, grad Beograd i Pokrajinu Vojvodinu.
Takođe, u cilju povlačenja navedenih zakona iz procedure i smene Ministra privrede dogovorili smo se da obavite razgovore sa narodnim poslanicima i sa predsednicima partija na vlasti iz vaše opštine ili grada i da o rezultatima tih razgovora obavestite centralu Samostalnog sindikata metalaca Srbije.

 sindikat metalaca logo i potpis

Beograd, 16.01.2014. 

Broj: 06/1
                                                            MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
                                                                        VLADE REPUBLIKE SRBIJE

-Policijska uprava za grad Beograd 
-Sekretarijatu u Beogradu – OUP Stari Grad
-Sekretarijatu u Beogradu - OUP Savski Venac
-Sekretarijat za saobraćaj

BEOGRAD


PREDMET: Prijava za održavanje javnog skupa

Saglasno čl. 6. Zakona o okupljanju građana („Sl. glasnik RS“, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005) Samostalni sindikat metalaca Srbije podnosi prijavu za održavanje javnog skupa u pokretu zaposlenih u preduzećima metalske industrije Srbije, sa sledećim podacima:
- SAZIVAČ: Samostalni sindikat metalaca Srbije, Dečanska 14/VI, Beograd i Granski sindikat hemije, energetike i rudarstva UGS „Nezavisnost“
- PREDSTAVNIK SAZIVAČA: Zoran Vujović, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Milorad Panović, predsednik Granskog sindikata hemije, energetike i rudarstva UGS „Nezavisnost“
- MESTO ODRŽAVANjA: Javni skup se sastoji iz 3 (tri) dela.
U prvom delu, učesnici javnog skupa se okupljaju u 12 časova na Trgu Nikole Pašića, u Beogradu, gde će se zadržati oko 30 minuta. 
U drugom delu, potom, ovaj javni skup prerasta u skup u pokretu, tako što će učesnici protesta Dečanskom ulicom doći do zgrade Narodne Skupštine Republike Srbije gde će se zadržati oko 60 minuta. 
U trećem delu, potom, učesnici ovog javnog skupa će ulicom Kneza Miloša i Nemanjinom ulicom doći do zgrade Vlade Republike Srbije.
- VREME ODRŽAVANjA: 24. januar 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati.
- TRAJANJE SKUPA: 24. januar 2014. godine do ispunjenja zahteva.
- CILJ JAVNOG SKUPA:
O POVLAČENJE IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI I PREDLOGA ZAKONA O STEČAJU, KAO I POVLAČENKJE IZ PROCEDURE ZAKONA O RADU I
• SMENA MINISTRA PRIVREDE
.


- PROGRAM SKUPA: Govor predstavnika sazivača i zahtev da nas tog dana prime predstavnici Vlade RS.

- PROCENA BROJA UČESNIKA: oko 10.000 radnika.
- SAZIVAČI će odrediti aktiviste sindikata koji će obavljati redarsku službu (oko 50 redara) koja će imati posebne oznake.
Molimo Vas da nam pomognete u uspešnom organizovanju ovog javnog skupa, kao i da nam pružite logističku podršku. 

S poštovanjem, 


Prijave dostavljene: 

• Sekretarijatu za komunalne poslove Skupštine grada Beograda 
• Sekretarijatu za komunalne poslove Skupštine opštine Stari Grad
• Sekretarijatu za komunalne poslove Skupštine opštine Savski venac


GRANSKI SINDIKAT INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA "NEZAVISNOST" 

Predsednik,

Milorad Panović
l.k.br. 1550207 

PU Šabac 
tel.011 3238032

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE

Predsednik, Zoran Vujović
l.k. br. 003243257
PU za grad Beograd
tel. 011 3231641

Beograd, 17.01.2014.

Broj: 07 
                                                PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE
                                    PRVOM POTPREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani,

Radnici preduzeća u restrukturiranju, kao i radnici preduzeća koja nisu privatizovana veoma su zabrinuti za svoju sudbinu i za sudbinu svojih porodica pre svega zbog Zakona o privatizaciji, koji je u formi predloga, od strane Vlade RS, upućen Narodnoj Skupštini RS na usvajanje po hitnom postupku.
Na zahtev sindikata navedenih preduzeća, Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Granskog sindikata industrije, energetike i rudarstva „Nezavisnost“ su organizovali brojne sastanke i obraćali se Ministarstvu privrede u cilju uspostavljanja dijaloga i učestvovanja u izmeni navedenog zakona kao i Zakona o stečaju. To nije dalo rezultate.
Iz tih razloga Samostalni sindikat metalaca Srbije i Granski sindikat industrije, energetike i rudarstva „Nezavisnost“ su 15. januara 2014. godine u Domu sindikata organizovali veliki sastanak svih predstavnika sindikalnih organizacija preduzeća u restrukturiranju i preduzeća koja nisu privatizovana. 

Na tom sastanku usvojene su sledeće ODLUKE:

1. Traži se od Vlade Republike Srbije da povuče iz Skupštinske procedure Predlog zakona o privatizaciji i Predlog zakona o stečaju;
2. Traži se od Predsednika Vlade Republike Srbije da u skladu sa svojim nadležnostima, pokrene postupak za smenu Ministra privrede.
- navedene odluke dostavili smo Vam 15. januara 2014. godine-


Pored ovih odluka na navedenom sastanku doneta je ODLUKA O ORGANIZOVANjU PROTESTA RADNIKA PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANjU I DRUGIH RADNIKA NEPRIVATIZOVANIH PREDUZEĆA ZA 24. JANUAR 2014. GODINE SA POČETKOM U 12.00 SATI. PROTEST ĆE ZAPOČETI NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA A ZATIM ĆEMO SE UPUTITI PRED SKUPŠTINU RS A NAKON TOGA UPUTIĆEMO SE KA VLADI RS I TU ĆEMO OSTATI DO ISPUNJENJA ZAHTEVA.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam i najvažnije primedbe i predloge Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju.

sindikat metalaca logo i potpis

GRANSKI SINDIKAT INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA „NEZAVISNOST“ 

Predsednik, Milorad Panović

                                                            PREDLOG IZMENA I DOPUNA
                                                PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Član 4. 

Privatizacija je po pravilu obavezna. Izuzetno, kod subjekata koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa privatizacija se vrši na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.
Obaveznost privatizacije je novi član koji se nije nalazio u Nacrtu Zakona o privatizaciji koji je bio predmet javne rasprave i na koji su sindikati dostavljali primedbe.
Smatramo da preduzeća od opšteg interesa ne bi smela biti privatizovana, imajući u vidu njihov značaj za sve građane Republike Srbije, njihova privatizacija bi imala mnogo teže i dugotrajnije posledice za sve građane Republike Srbije, u poređenju sa privatizacijom preduzeća u realnom sektoru. 
Predlažemo da se obaveza privatizacije zadrži samo za preduzeća sa društvenim i državnim kapitalom, a koja ne obavljaju delatnosti od opšteg interesa.

Član 7. 

Promena uprave u subjektu privatizacije – Subjektom privatizacije upravlja privatizacioni upravnik, a danom stupanja na snagu novog Zakona prestaju zastupnička i upravljačka prava direktora, zastupnika i punomoćnika, organa upravljanja i nadzornih organa subjekta privatizacije. Za vršioca dužnosti privatizacionog upravnika može biti imenovano lice koje je zasstupnik kapitala, stečajni upravnik, ovlašženi revizor ili drugo stručno lice kojeima odgovarajuće obrazovanje i iskustvo za uspešno upravljanje subjektom privatizacije, uključujući i direktora subjekta privatizacije.
Smatramo neopravdanimi i suprotnim Zakonu o privrednim društvima ukidanje organa upravljanja i nadozornih organa u subjektu privatizacije danom stupanja na snagu novog Zakona i koncentraciju ovlašćenja i obaveza u jednoj osobi (direktoru) do imenovanja privatizacionog upravnika u predviđenom roku. Protivimo se predlogu da se ovim Zakonom pojedine odredbe već postojećih zakona stavljaju van snage i da se isključivo primenjuju odredbe ovog Zakona. Predlažemo da struktura upravljanja subjektima privatizacije u kojima je 100% državnog ili društvenog kapitala, ostane ostane ista do imenovanja privatizacionih upravnika. U subjektima privatizacije u kojima postoje manjinski akcionari postojeći organi upravljanja trebalo bi da nastave funkcionisanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, uz mogućnost da Republika Srbija (Vlada) imenuj/odredi nove predstavnike ukoliko nije zadovoljna radom dosadašnjih predstavnika. Predložena formulacija od strane Ministarstva suprotna je odredbama Zakona o privrednim društvima i ograničava pravo manjinskih vlasnika u ostvarivanju svojih upravljačkih prava.
Privatizacioni upravnik u skladu sa članom 2. ovog člana dužan je naročito da preduzme mere za zaštitu imovine subjekta privatizacije, da se stara o završetku započetih a nezavršenih poslova subjekta privatizacije kao i da po potrebi obavlja druge poslove. 
Već iz ovog stava, a to se provlači kroz ceo Zakon, intencija zakonopisca je da se u subjektima privatizacije završi započeta proizvodnja a da zatim subjekt privatizacije ode u stečaj.
Naš predlog je da se proces privatizacije vodi tako da se preduzeća zapošljavaju, radnici rade, a država dobija porez.

Članovi 9, 10. i 11.
NAČIN I METODI PRIVATIZACIJE
Predlažemo da pre odluke o modelu privatizacije koji će biti primenjen bude uvedena obaveza pribavljanja mišljenja reprezentativnih sindikata u subjektu privatizacije. 

Član 10. 
Stav 7.

Iz ovog stava se vidi da odluka o načinu privatizacije može da sadrži (znači ne mora) i druge uslove, koji su po mišljenju reprezentativnih sindikata veoma važni, pa smatramo da odluka o načinu privatizaciej mora da sadrži i sve obaveze kupca navedena u ovom stavu.

Član 21. 

Stav 3 govori o tome da ukoliko se privatizacija ne završi do 31. decembra 2014. godine Agencija podnosi predlog za pokretanje stečajnog, odnosno likvidacionog postupka nad subjektom privatizacije.
Tražimo da se ovaj stav izbaci jer razlozi za neokončavanje privatizacije mogu biti i objektivne i subjektivne prirode a to ne treba da bude razlog za pokretanje stečajnog likvidacionog postupka.

Članovi 28 - 32 

Restrukturiranje u postupku privatizacije – Novina je da se postupak restrukturiranja sprovodi pripremom i usvajanjem plana restrukturiranja u skladu sa stečajnim pravilima i unapred pripremljenim planom reorganizacije. Ovaj plan priprema Agencija i zastupnik kapitala po proceduri koju propisuje Ministarstvo.
Smatramo neopravdanim predloženi model restrukturiranja preduzeća uz primenu odredbi Zakona o izmeni i dopuni Zakona o stečaju (Član 28. Nacrta), imajući u vidu da restrukturiranje podrazumeva i nastavak obavljanja osnovne delatnosti u određenom obimu. Iz tog razloga ne postoji opravdanje i realna potreba za prestankom važenja kolektivnog ugovora i svih pojedinačnih ugovora o radu u preduzećima u restrukturiranju. 

Član 30. 

Stav 3 definiše da usvajanjem unapred pripremljenog plana reorganizacije prestaje radni odnos zaposlenima i prestaje da važi kolektivni ugovor koji je stečajni dužnik zaključio sa zaposlenima a zaposleni stiču pravo na otpremninu u visini minimalne zarade po godini rada u radnom odnosu kod subjekta privatizacije za koji nisu primili otpremninu.
Tražimo da se ovaj stav izbaci jer je suprotan Zakonu o radu i međunarodnim konvencijama, a Zakonom o privatizaciji ne mogu se preuzimati odredbe Zakona o stečaju i po tom osnovu radnicima ne može automatski prestati radni osnos. 

Član 30. 

Stav 4 stav definiše da se unapred pripremljenim planom reorganizacije vrši isplata minimalnih zarada.
Ova rečenica suprotna je Zakonu o radu i međunarodnim konvencijama. 

Član 32.

Prvi stav definiše da će se subjekti privatizacije u restrukturiranju držati u procesu restrukturiranja do 14. maja 2014. godine a da u skladu sa stavom 8. ovog člana odluka o restrukturiranju prestaje da važi po sili zakona 30. juna 2014. godine.
Ne vidimo nikakvog razloga da se restrukturiranje „skida“ 14. maja, a da proces restrukturiranja traje do 30. juna 2014. godine. 

Član 36.

Prodaju kapitala i imovine sprovodi komisija za prodaju koju imenuje Ministarstvo. Komisiju čine rukovodilac projekta u Agenciji, privatizacioni upravnik, izabrani predstavnik zaposlenih, predstavnik Ministarstva i predstavnik resornog ministarstva iz osnovne delatnosti subjekta privatizacije. Ukoliko se ne može imenovati predstavnik resornog ministarstva, petog člana komisije imenuje Ministarstvo iz svog resora.
Predlažemo da se preciziraju kriterijumi za izbor predstavnika zaposlenih kao člana Komisije za prodaju kapitala i imovine, odnosno, mogućnost da reprezentativni sindikati predlože člana Komisije, ili da se isti utvrdi na referendumu svih zaposlenih u subjektu privatizacije. Razlog za predloženo rešenje je praksa da se pri postojećim modelima tenderske prodaje kao predstavnici zaposlenih često bili prijavljivani zamenici ili pomoćnici direktora, po proceduri koja je sindikatima bila potpuno nepoznata. 

Član 39.

Sredstva ostvarena prodajom – u stavu 4 ovog člana navodi se da zaposlenom u subjektu privatizacije koji nije prošao postupak restrukturiranja pripada otpremnina u visini minimalne zarade po godini staža u subjektu privatizacije. Svim zaposlenim se povezuje radni staž i isplaćuju sve zaostale zarade zajedno sa namirenjem poverilaca.
Nejasno je iz kojih sredstava će, prema formulisanom rešenju u stavu 4. Člana 39. biti isplaćena otpremnina, sve zaostale zarade i povezivanje radnog staža zaposlenima, ukoliko se prodajom ne ostvari dovoljno sredstava za ovu namenu.
Imajući u vidu činjenicu da je predlogom Zakona o privatizaciji predviđen prestanak važenja Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, smatramo da visina otpremnine za sve zaposlene koji su proglašeni tehnološkim viškom, ne bi smela da bude osnov za diskriminaciju zaposlenih koji će ovo pravo ostvarivati u skladu sa odredbama novog zakona. Takođe, predloženim rešenjem u Članu 39, stav 4, zaposleni u preduzećima u kojima je pokrenut postupak restrukturiranja dovode se u neravnopravan položaj u odnosu na zaposlene u preduzećima koji nisu prošli ovaj postupak. Predlažemo da se visina otpremnine za sve zaposlene, bez obzira da li se subjekt privatizacije nalazi u postupku restruktruriranja, ili ne, isplaćuje u iznosu koji je utvrđen pomenutom Uredbom, odnosno u visini od 300 eura po godini staža.

 sindikat metalaca logo i potpis 

GRANSKI SINDIKAT INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA „NEZAVISNOST“

Predsednik, Milorad Panović

Predlog izmena radne verzije predloženog Zakona o izmenama i dopunama 
Zakona o stečaju


Član 28. Nacrta (Član 77. Zakona) Danom otvaranja stečajnog postupka zaposlenima automatski prestaje radni odnos – raskidaju se svi ugovori o radu i kolektivni ugovori prestaju da važe. Stečajni upravnik ima pravo da, uz saglasnost stečajnog sudije, radi nastavka poslovanja angažuje potreban broj lica po osnovu ugovora o radu na određeno vreme za puno radno vreme ili po osnovu ugovora o delu.
Smatramo da ne postoji opravdanje i realna potreba za prestankom radnog odnosa svih zaposlenih ukoliko preduzeća otvaranjem stečajnog postupka ne prekidaju poslovanje. Predlažemo da se zadrže odredbe važećeg Zakona o stečaju, prema kojima stečajni upravnik odlučuje o broju zaposlenih koji će dobiti otkaz ugovora o radu i o broju onih koji nastavljaju sa radom prema postojećim ugovorima o radu.

Član 6. Nacrta (član 23. Zakona) - Umesto Agencije za licenciranje stečajnih upravnika uvodi se Komora stečajnih upravnika koja će preuzeti nadležnosti i ovlašćenja dosadašnje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u smislu izdavanja, oduzimanja i obnavljanja licenci, vođenja disciplinskih postupaka protiv stečajnih upravnika itd. Precizirane su i odredbe kojima se reguliše način izbora samih upravnika, po pravilu metodom slučajnog odabira, ali uz opciono pravo većinskih poverilaca da u složenijim slučajevima neposredno izaberu ili smene postojećeg stečajnog upravnika.
Smatramo da je neopravdano gašenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, jer bi kontrola rada stečajnih upravnika morala biti u nadležnosti nezavisne institucije. Ovako predloženim rešenjem nadzor nad stečajnim upravnicima se prenosi na same stečajne upravnike, što dovodi u pitanje objektivnost rada takve organizacije i otvara mogućnost zloupotrebe u postupku sprovođenja stečajnog postupka. Nejasno je po kojim će kriterijumima stečajni upravnici sami sebe licencirati i sami sebe kontrolisati. 
Cilj stečaja, prema našem mišljenju, treba da bude pokušaj reorganizacije sa novim rukovodstvom u vidu stečajnog upravnika, a što se ogleda u kvalitetno napravljenom planu reorganizacije, što je u ovom Nacrtu izostalo.
Takođe, izostali su mehanizmi kako da se sankcioniše kada poslodavac unapred spremi plan reorganizacija samo da bi otpustio radnike.
Kada su u pitanju zaposleni, novina je, dakle, da se sve minimalne zarade svrstavaju u prvi isplatni red i svi neisplaćeni doprinosi, sve na minimalni iznos zarade, a ne samo određeni iznos potraživanja i doprinosa kao i do sada.
U drugi isplatni red, svrstava se, dakle, otpremnina i razlika zarade od minimalne do punog iznosa zarade.
Međutim, protivno Zakonu o radu, ovaj Zakon „vezuje“ otpremninu samo za godine rada u preduzeću koje se nalazi u stečaju. Činjenica je razlika zarade i doprinosi do punog iznosa zarade, preneti u drugi isplatni red, ne pruža mnogo mogućnosti za zaposlene, jer se u drugom isplatnom redu, nalaze i svi ostali poverioci.
Takođe, sporno je kako će Fond PiO povezati penzijski staž za zaposlene.
Nepovoljnost novog Zakona jeste i što sa otvaranjem stečaja, prestaje da važi i Kolektivni ugovor kod Poslodavca i što se raskidaju automatski svi ugovori o radu.
Takođe, Nacrt novog Zakona ne propisuje odgovornost onih koji su doveli preduzeće do stečaja. 

sindikat metalaca logo i potpis

GRANSKI SINDIKAT INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA „NEZAVISNOST“

Predsednik, Milorad Panović

Android aplikacija

android1

Radio D Lučani

Brojac poseta

1122772
Danas
Juce
Ove nedelje
Prosle nedelje
Ovog meseca
Proslog meseca
Svi dani
47
434
2061
1077883
2477
13533
1122772
Vasa IP: 35.172.217.40
Vreme na serveru: 2019-12-07 01:52:07