02Oktobar2022

Aktueleno

 • slika 1
 • slika 6
 • slika 11-p
 • slika 13-k
 • slika2
 • slika3
 • slika4
 • slika5
 • slika7
 • slika8
 • slika9
 • javascript slideshow
 • slika12-o
html slideshow by WOWSlider.com v8.8

Facebook i mi

Kategorija: O sindikatu

memorandum metalaca srbije copy

Pravila o organizovanju i radu Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Metalaca Srbije preduzeca Milan Blagojevic - Namenska AD Lucani

 

 

 

 

П Р А В И Л А

о организовању и раду Синдикалне организације

Самосталног синдиката Металаца Србије

Предузећа "Милан Благојевић - Наменска" ад Лучани

 

 

Са уграђеним изменама и допунама усвојеним на седници Одбора 

синдикалне организације одржаној 19.11.2014. године

 

 

 

 

 

Лучани, новембар 2014. године

 

 memorandum za pravila o organizovanju i radu

Скупштина синдикалне организације Самосталног синдиката Металаца Србије Предузећа "Милан Благојевић - Наменска" АД Лучани на седници одржаној 19.11.2014. године донела је Правила о организовању и раду, а Одбор исте је донео Одлуку о изменама и допунама тих Правила на седници одржаној 19.11.2014. године

Измењен и допуњен - пречишћен текст Правила о организовању и раду гласи:

 

ПРАВИЛА О ОРГАНИЗОВАЊУИ РАДУ СИНИДАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ 

Предузећа "Милан Благојевић - Наменска"АД Лучани

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Правилима о организовању и раду Синдикалне организације Самосталног синдиката Металаца Србије Предузећа "Милан Благојевић - Наменска" АД Лучани (у даљем тексту: Синдикална организација) уређује се организованост, назив, седиште, органи, начин и делокруг рада и друга питања од значаја за рад Синдикалне организације.

Члан 2.

Синдикална организација је основни облик организовања чланова у Самостални синдикат Металаца Србије (у даљем тексту: ССМС) и чине је сви чланови запослени код послодавца. 

Синдикална организација је организација чланова без обзира на пол, језик, расу, боју коже, старост, здравствено стање, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, образовање, послове које обавља или неко друго лично својство, статус, опредељење или уверење.  

            Члан  3.

Синдикална организација је самостална, демократска и интересна организација запослених, која на начелима добровољности,

солидарности, одговорности, ефикасности и јавности рада, уз координацију у извршавању статутарних и програмских

надлежности остварује, штити и унапређује права из рада и по основу рада, као и професионалне, радне, економске, социјалне,

културне и друге појединачне и колективне интересе свога чланства. 

 

             Члан 4.

 

Синдикална организација остварује своју улогу у складу са Статутом и Програмом ССМС, Програмом и Правилима

организације ССМС за општину, више општина, регион, сопственог Програма и ових Правила о организовању и раду

(у даљем тексту: Правила). 

 

                Члан  5.

 

У   остваривању   и   заштити   права   и   интереса  чланства   синдикална организација користи све легалне

методе и средства синдикалне акције:

-          преговарање са социјалним партнерима (послодавцима и њиховим асцијацијама, представницима органа власти и локалне самоуправе);

-          покретање иницијатива и предлога, као и истицање захтева ради остваривања, заштите и унапређења материјалног и социјалног положаја чланства;

-          јавно оспоравање одређених решења, мера и одлука и подношење против предлога; 

-          покретање спорова и заступање чланова пред инспекцијским, судским и другим органима у заштити радних,

материјалних и социјалних интереса и права; 

-          организовање протеста, штрајка и других акција. 

 

Члан 6.

 

Организација ССМС остварује сарадњу са другим синдикатима, невладиним и друштвеним организацијама, када је то у

интересу члана ССМС.

 

Члан 7.

 

Синдикална организација има својство правног лица и наступа под називом ССМС и својим називом. 

Назив Синдикалне организације је: Синдикална организација Предузећа ''Милан Благојевић – Наменска'' ад Лучани

Седиште Синдикалне организације је у Лучанима, у улици Радничка бб. 

Синдикална организација има свој печат, штамбиљ и жиро рачун.

Печат Синдикалне организације је елипсастог облика димензија 45 х 30 мм са следећим садржајем: по горњем ободу

назив синдикалне организације, у средини амблем ССМС, по доњем ободу седиште синдикалне организације и испод

ситнијим словима Самостални синдикат металаца Србије. 

Текст печата исписан је ћирилицом на српском језику.

 

Члан 8. 

 

Учлањење у ССМС је добровољно и врши се у синдикалној организацији. 

Учлањење се врши, на основу слободно изражене воље прихватањем Статута ССМС и ових Правила, потписивањем

приступнице.

Приступницу и чланску карту прописује Управа ССМС јединствено за територију Републике Србије и објављује у

„Службеном билтену ССМС".

Члану ССМС издаје се чланска карта у року предвиђеним Статутом ССМС.

Приступнице се чувају у архиви Синдикалне организације, а копије истих достављају се вишим нивоима организовања

ССМС. 

 Члан 9. 

Члану ССМС који је привремено остао без посла, који је на одслужењу или дослужењу војне обавезе, односно на породиљском одсуству и у другим оправданим околностима, мирују права и обавезе у Синдикалној организацији, односно не престаје чланство у ССМС.

Члану ССМС коме је престао радни однос код послодавца, мимо његове воље, а поводом чега је покренут радни спор пред надлежним судом, не престаје чланство, односно мирују права и обавезе у Синдикалној организацији до правоснажног окончања судског спора.  

Члан 10. 

 

Директору или председнику управе у предузећу, односно другом правном субјекту, запосленима са посебним овлашћењима

и одговорностима на које је директор пренео своја овлашћења, члановима органа управљања, сем представника синдиката

или запослених, функционерима и члановима органа у странкама и политичким партијама и функционерима у органима

локалне самоуправе територијалне аутономије града и Републике, док обављају послове на тој функцији, мирује

право утврђено овим Статутом да буде биран или именован у органе и на функције у ССМС на свим нивоима. 

 

Члан 11. 

 

Члану ССМС, Синдикална организација и виши нивои организовања ССМС обезбеђују и гарантују следећа права и услуге:

 -          остваривање свих права из рада и по основу рада у складу са конвенцијама  Међународне   организације  рада,   Уставом, законом, колективним уговорима и уговором о раду,

-          заступање и заштиту пред послодавцем и органима управљања,

-          бесплатну правну помоћ у остваривању права из радног односа и заступање у радном спору пред надлежним судом,

-          солидарну помоћ у изузетним околностима (несрећа на послу, тежа болест, елементарна непогода и сл.),

-          помоћ породици у случају смрти члана,

-          посредовање и помоћ при запошљавању,

-          синдикалну помоћ из синдикалних фондова,

-          помоћ при штрајку организованом од органа ССМС,

-          оспособљавање и образовање за синдикалну активност,

-          посредовање код куповине роба и услуга када то чланство тражи,

-          учешће у облицима рада синдиката,

-          могућност давања иницијатива и предлога за ефикаснији рад ССМС,

-          да предлаже, бира и буде биран и именован у органе и на функције у ССМС,

-          слободно изражавање својих интереса и њихово усклађивање са интересима других чланова,

-          информисање о активностима ССМС,

-          признања и награде за посебан допринос у активностима ССМС,

-          заштиту од могућих последица синдикалног деловања,

-          заштиту синдикалних права и слобода,

-          заступање и заштиту свих синдикалних права која проистичу из Статута ССМС и ових Правила,

-          и друго у складу са одлукама надлежних органа ССМС. 

Члан 12.

Дужности члана су:

 

- да се придржава Статута и других аката ССМС, ових Правила и делује ускладу са Програмом рада ССМС и Синдикалне

организације,

- да активно учествује у акцијама, синдикалним протестима и штрајку организованом од органа ССМС,

- да спроводи одлуке органа ССМС,

- да редовно плаћа чланарину.

 

Члан 13.

 

Чланство у ССМС престаје иступањем и искључењем  из чланства.

Изјава о иступању из чланства ССМС подноси се писаним путем Председнику Синдикалне организације и то тридесет

дана пре иступања уз обавезно прилагање чланске карте.

Иступањем из чланства престају му сва права и обавезе члана ССМС.

Престанком чланства, члан се одриче и свих права везаних за уплаћену чланарину, као и права на фондове и имовину

стечених од исте.

 

Члан 14.

 

Мера искључења из ССМС изриче се члану или функционеру ССМС:

 

- за непоштовање одредби Статута ССМС,

- за непоштовање и неизвршавање одлука органа ССМС,

- ако учествује  у  активностима на разбијању ССМС или такве активности потпомаже,

- када делује са страначке, верске или националистичке позиције унутар организације,

- ако неоправдано не плаћа чланарину,

- у случају приступања другој синдикалној централи члана органа или функционера ССМС, и

- када недоличним понашањем штети угледу ССМС,

- ако злоупотребљава функцију у синдикалним органима,

- ако члан органа или финкционер ССМС приступи другој централи Синдиката, одлуку о његовом искључењу из ССМС

по прибављеним доказима доноси Управа ССМС. Одлука Управе ССМС је коначна.

 

Члан 15.

 

Одлуку о искључењу члана из ССМС доноси Одбор синдикалне организације (у даљем тексту: Одбор), након утврђивања

релевантних чињеница, у писаној форми са образложењем и поуком о правном леку.

Ако и поред постојања неспорних доказа да члан ССМС не поштује одредбе Статута и аката који произилазе из истог, Одбор не

донесе одлуку о искључењу, исту доноси непосредно виши орган ССМС.

Одлука о искључењу доставља се искљученом члану у року од 8 дана од дана доношења.

На Одлуку о искључењу из чланства ССМС, члан има право жалбе Комисији за жалбе регионалних, у року од 8 дана од дана

пријема Одлуке. Комисија за жалбе дужна је у року од 30 дана да донесе Одлуку по жалби.

Ако Комисија за жалбе у предвиђеном року не донесе Одлуку по жалби, жалба на Одлуку по искључењу може се поднети

Статутарном одбору у року од 8 дана од истека рока за доношење Одлуке од Комисије за жалбе.

Жалба на Одлуку Комисије за жалбе може се поднети у року од 8 дана од пријема Одлуке Статутарном одбору ССМС, који је

дужан да у року од 60 дана донесе Одлуку по жалби.

Одлука Статутарног одбора ССМС је коначна.

 

Члан 16.

 

Чланови ССМС, који због преваре, утаје синдикалне чланарине, као и обављања послова на радном месту за време

штрајка, штете интересима ССМС, могу бити искључени из чланства ССМС, а да се против њих не води поступак

искључења.

Одлуку о искључењу доноси Одбор или непосредно виши орган ССМС на основу сопственог сазнања чињеница, или

на образложени писани предлог трећег лица.

О одлуци из претходног става у писаном облику обавештава се члан који је искључен и виши орган ССМС.

Против одлуке из става 2. овог члана, незадовољни члан може поднети образложену писану жалбу Статутарном одбору

ССМС, у року од 8 дана од пријема одлуке о искључењу.

Одлука Статутарног одбора ССМС је коначна.

 

Члан 17.

 

Функције и чланство у органима ССМС, престају оставком, ослобађањем дужности, опозивом, иступањем и искључењем

из чланства.

Поступци се воде у складу са одредбама Статута ССМС.

 

Члан 18.

 

Сва остала права, дужности и одговорности која нису предвиђена овим Правилима члан остварује у складу са Статутом

ССМС.

 

II    СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 19.

 

Синдикална организација води бригу о свим питањима од значаја за члана или организацију ССМС у целини, а посебно:

-          спроводи одлуке виших органа ССМС,

-          разматра предлоге аката који се доставе на расправу,

-          закључује, прати и врши надзор у примени Колективног уговора код Послодавца (у даљем тексту: КУКП),

-          води бригу о учлањењу нових чланова,

-          разматра предлоге аката предузећа и информације од значаја за економски, материјални и социјални положај запослених,

-          ради на унапређивању безбедности рада и хуманизације радне и животне средине,

-          штити права чланова у оквиру техничко-технолошких и власничких промена и брине о остваривању права запослених

  за чијим је радом престала потреба,

-          развија узајамност и солидарност међу запосленима,

-          организује културне, спортске, рекреативне и друге активности,

-          оспособљава чланство и активисте за синдикални рад,

-          јача материјалну основу синдикалне организације,

-          решава и друга питања из своје надлежности уз помоћ и сарадњу свих органа ССМС и Савеза синдиката,

-          организује и помаже активности појединих секција чланова (жене, млади, инвалиди и др.)

 

Органи Синдикалне организације

 Члан 20. 

Органи Синдикалне организације су:

-          Скупштина,

-          Одбор и

-          Надзорни одбор.

 

Члан 21.

 

Органи Синдикалне организације пуноважно одлучују уколико седници присуствује најмање половина чланова органа, а

одлука је донета ако се за исту изјасни више од 1/2 чланова органа који присуствују седници.

 

Члан 22.

 

Ако поједини члан органа изгуби статус члана, по било ком основу, пре краја мандата, врши се избор или именовање

новог члана органа, у складу са одредбама Статута ССМС и ових Правила.

 

Скупштина

 Члан 23. 

Скупштину чине представници синдикалних подружница при чему свака синдикална подружница бира своје представнике

у Скупштину.

 

Број, састав и начин избора представника синдикалних подружница одређује се посебном одлуком, коју доноси Одбор.

При доношењу одлуке води се рачуна о броју чланова синдикалне подружнице. 

Члан 24.

 

Скупштина се одржава по потреби а најмање једанпут годишње.

 

Скупштину сазива Председник Синдикалне организације (у даљем тексту: Председник) самоиницијативно, на захтев

Одбора, на основу писаног захтева трећине чланова Скупштине и на писани захтев Управе ССМС.

Уколико Председник не закаже седницу по захтеву Управа ССМС може заказати седницу Скупштине.

За свакo наредно заседања Скупштина бира радно председништво од три члана и остала радна тела.

 Члан 25.

 Скупштина бира и опозива:

-       Председника,

-       Заменика председника и

-       Надзорни одбор.

 

Члан 26.

Скупштина:

-          доноси Правила и Програм рада,

-          усваја   извештај   о   раду,   извештај   о   материјално-финансијском пословању и извештај Надзорног одбора,

-          евидентира кандидате за више органе ССМС и Савеза самосталног синдиката Србије (у даљем тексту: СССС),

-       врши избор чланова за више органе у складу са Правилима и одлукама органа ССМС, врши и друге послове из своје надлежности.

Члан 27.

На захтев Одбора може се заказати састанак свих чланова Синдикалне организације.

Састанак свих чланова Синдикалне организације заказује Председник по захтеву из става 1. овог члана или по сопственој иницијативи.

О д б о р 

Члан 28.

 

Одбор чине Председник и Заменик председника синдикалне организације и 11 чланова, изабраних  по синдикалним

подружницама у складу са Одлуком о расписивању избора.

Председник Синдикалне организације је уједно и Председник Одбора.

Одбор (може да) именује Секретара Одбора и поверенике за одређене области, на предлог Председника, у ком случају су исти

чланови Одбора.

Одбор може да изабере благајника изван састава Одбора јавним гласањем на предлог Председника.

Синдикална организација без синдикалних подружница бира Одбор од чланова Синдикалне организације.

 

Члан 29.

 

Одбор доноси одлуке, заузима ставове и даје мишљења по питањима од интереса за чланство, а у складу са својом надлежношћу:

- прати и обезбеђује њихову реализацију,

- учествује у поступку доношења и измена и допуна КУКП,

- предлаже годишњи Извештај о раду и Програм рада,

- спроводи закључке и одлуке Скупштине и виших органа ССМС,

- доноси  одлуку  о  формирању синдикалних подружница између седница Скупштине, када је то неопходно потребно,

- оцењује резултате рада и деловања синдикалних подружница,

- брине о наплати чланарине, у складу са одредбама Статута ССМС и ових Правила, као и одлукама Управе ССМС,

- бира, односно именује радна тела и руководства секција, по потреби, спроводи изборе,

- врши именовања до 1/3 чланова органа из своје надлежности тако да именовани представници буду из оних синдикалних

подружница односно делова процеса рада чији је члан изгубио мандат,

- доноси одлуку о штрајку код послодавца,

- припрема документа и одлуке за Скупштину,

- усваја измене и допуне Правила између седница Скупштине,

- врши и друге послове из своје надлежности, у складу са Статутом ССМС и овим Правилима.

 

Члан 30.

 Одбор именује Секретара и поверенике за одређене области на предлог Председника.

Одбор може изабрати благајника.

Благајник није члан Одбора. 

Члан 31.

 Седнице Одбора сазива Председник. Исте се одржавају по потреби, али не мање од 10 пута годишње.

Одбор (код већих Синдикалних организација) у циљу повећања ефикасности рада, као свој извршно-оперативни орган формира председништво или извршни одбор, кога чине Председник, Заменик, Секретар и 4 члана које именује Одбор, на предлог Председника.

Надзорни одбор

 Члан 32.

Надзорни одбор врши надзор над материјално-финансијским пословањем и руковођењем имовином Синдикалне организације, анализира усклађеност наменске расподеле средстава са Правилником о материјално-финансијским средствима, као и оствареним актавностама Синдикалне организације, остварује увид у расподелу и коришћење средстава, оцењује ваљаност донетих одлука и оправданост трошења средстава, стара се о правилном извршењу прихода и расхода, прави извештај о свом раду и подноси га Скупштини, подноси извештај о материјално-финансијском. пословању најмање једанпут годишње, ради и друге послове из делокруга свог рада и надлежности. 

Члан 33.

 

Надзорни одбор броји 3 члана које бира Скупштина.

Надзорни одбор именује Председника надзорног одбора.

Надзорни одбор је самосталан у свом раду.

Надзорни одбор доноси Правила о свом раду.

 

Члан 34.

 

                У раду органа и тела Синдикалне организације по позиву Председника могу учествовати представници послодавца,

инспекција и других органа, као и представници других синдикалних организација, виших органа ССМС и СССС, а по правилу у

раду учествују члан Управног одбора -представник запослених, повереници за одређене области рада који нису чланови Одбора и

чланови из те Синдикалне организације који обављају функције у органима ССМС и СССС.

 

Председник

 Члан  35.

Председника бира Скупштина.   

Функција Председника обавља се професионално (волонтерски).

Зарада, накнаде и остала примања одређују се у складу са КУКП, односно споразумом са послодавцем. 

  Члан 36.

 

 Председник обавља послове предвиђене Статутом и овим Правилима:

 - координира, покреће, организује и усмерава активности органа на остваривању и заштити права чланова, односно запослених,

- сазива седнице Одбора, Скупштине и Синдикалне организације,

- координира рад на реализацији ставова и  одлука Скупштине, Синдикалне организације, Одбора и виших органа ССМС,

- потписује акта и одлуке органа, као и материјално-финансијску документацију везану за пословање Синдикалне организације,

- одговоран је за стабилност и повећање броја чланова, као и ажурно вођење евиденције чланства и информисање виших органа о истој,

- одговоран је за контролу обрачуна, обуставу и уплату чланарине на одговарајуће рачуне у складу са Статутом и одлуком Управе ССМС,  као  и  наменско  и  рационално  трошење  материјално-финансијских средстава Синдикалне организације.

- представља и заступа Синдикалну организацију пред послодавцем, другим органима и телима у предузећу и ван предузећа,

- ангажује се и непосредно на остваривању права чланова утврђених колективним уговорима и уговором о раду,

- покреће иницијативе и предлоге према вишим органима ССМС,

- информише чланство о свим битним питањима за њихов положај,

- упознаје чланство са колективним уговорима, законима и другим актима који одређују њихов материјални и социјални положај,

- учествује у раду органа предузећа када се одлучује о питањима из надлежности Синдикалне организације и остваривања и заштите права чланова,

- предлаже лица за именовања у складу са Статутом и Правилима,

- сазива и руководи седницама извршно-оперативних органа,

- доставља послодавцу одлуку о избору односно именовању чланова органа, као и акт о упису у регистар Синдикалне организације.

- обезбеђује од послодавца приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности и обавештења о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај чланова, односно запослених,

- обезбеђује од послодавца техничко-просторне услове за обављање активности Синдикалне организације и утврђује их КУКП, односно споразумом са послодавцем,

- обезбеђује плаћено одсуство ради обављања синдикалних послова за изабране или именоване синдикалне представнике, у складу са КУКП или споразумом са послодавцем, односно законом ако КУКП или споразум није закључен,

- обавља и друге послове у складу са интересима чланства.

Члан 37. 

 За време свог мандата сва права и услове рада остварује у складу са КУКП, односно споразумом са послодавцем.

 

Заменик председника

 

Члан 38.

 

Заменик председника Синдикалне организације непосредно се ангажује на припремама седница органа и тела Синдикалне

организације, стара се о спровођењу одлука и ставова истих, координира рад чланова Одбора и председника синдикалних

подружница, замењује Председника у одсуству, обавља и друге поверене послове од Председника и Одбора.

            Функција Заменика председника обавља се професионално (волонтерски). Зарада, накнаде и остала примања одређују

се у складу са КУКП, односно споразумом са послодавцем.

 

Секретар Одбора (за Синдикалне организације у којима је именован)

 

Члан 39.

 

                Секретар Одбора се непосредно ангажује на припреми седница органа и тела синдикалне организације и припреми

материјала и документације за исте, координира рад радних тела, секција, повереника и стручне службе, врши и друге поверене

послове од Председника и Одбора.

                Функција Секретара обавља се професионално (волонтерски). Зарада, накнаде и остала примања одређују се у складу са

КУКП, односно споразумом са послодавцем.

 

Синдикалне подружнице

 

Члан 40.

 

Синдикална организација у свом саставу формира следеће синдикалне подружнице по деловима процеса рада, односно у

дислоцираним деловима предузећа: 

 1. 1.Синдикална подружница РЈ ''Наменска I'' - бира 7 представника Скупштине.
 2. 2.Синдикална подружница РЈ ''Наменска II'' - бира 9 представника Скупштине.
 3. 3.Синдикална подружница ''Ракетна горива'' - бира 2 представника Скупштине.
 4. 4.Синдикална подружница РЈ ''Наменска III'' - бира 3 представника Скупштине.
 5. 5.Синдикална подружница РЈ ''Наменска IV'' - бира 1 представника Скупштине.
 6. 6.Синдикална подружница РЈ ''Растварачи'' - бира 1 представника Скупштине.
 7. 7.Синдикална подружница РЈ ''Целулоид и шкољке'' - бира 2 представника Скупштине.
 8. 8.Синдикална подружница РЈ ''Енергетика'' - бира 7 представника Скупштине.
 9. 9.Синдикална подружница РЈ ''Техничка служба'' - бира 5 представника Скупштине.
 10. 10.Синдикална подружница РЈ ''Контрола Квалитета'' - бира 2 представника Скупштине.
 11. 11.Синдикална подружница РЈ ''10- Сектори'' - бира 8 представника Скупштине.
 12. 12.Синдикална подружница ''Хотел Лучани'' ДОО - бира 2 представника Скупштине.

 Члан 41.

 Синдикална подружница бира председника подружнице.

Председник синдикалне подружнице заступа подружницу у Одбору.

Председник синдикалне подружнице дужан је да обједињава специфичне захтеве чланова и да их преноси Председнику и Одбору у циљу решавања истих, као и да извршава поверене послове од Председника и Одбора.

Председник синдикалне подружнице је одговоран за спровођење одлука органа синдикалне организације и инструкција Председника датих у циљу реализације истих.

У синдикалним подружницама са већим бројем чланова и са више организационих целина могу се бирати повереници тих целина.

Председник организационих целина изражавају и заступају специфичне интересе запослених у тим целинама преко председника подружнице и ангажују се на спровођењу ставова и одлука органа Синдикалне организације и информисању чланства.

Број повереника утврђује се по синдикалним подружницама у складу са Одлуком о спровођењу избора, бројем организационих целина и бројем чланова у тим целинама. 

Члан 42.

 

Синдикална организација код више послодаваца може код сваког послодавца да формира синдикалне подружнице.

Синдикалне подружнице у значајно дислоцираним деловим предузећа (када се делови предузећа не налазе на територији исте

општине) имају својство правног лица, а у организовању и деловању истих примењују се одредбе Статута ССМС које се односе

на синдикалну организацију без подружница, укључујући и право на избор представника у територијалне органе ССМС и СССС

и располагање одговарајућим делом чланарине.

 

Члан 43.

 

                Услови за обављање послова председника синдикалних подружница и повереника организационих целина, од

просторно-техничких до накнаде зараде за време обављања синдикалних послова регулишу се КУКП, односно споразумом између

послодавца и Синдикалне организације полазећи од специфичности деловања конкретне синдикалне подружнице и законских

одредби.

 

III   ИЗБОРНА ПРАВИЛА

 

Члан 44.

 У Изборном поступку у ССМС примењују се следећа изборна правила:

-  за  функционере се предлажу кандидати  који  поседују  и  испољавају способност и знање за остваривање интереса и заштиту права чланства, поседују организаторске и друге стручне способности за синдикалан рад и као такви уживају углед и имају поверење чланства, а непрекидно су најмање 4 године чланови ССМС,

- за чланове органа и функционере на вишим нивоима организовања предлажу се кандидати који су са успехом обављали функцију или били чланови органа ССМС најмање у једном мандату, а нису већ изабран и на професионалну функцију у СССС на свим нивоима организовања,

- кандидат не може бити функционер или члан органа политичке партије или странке, директор или председник управе предузећа или другог правног субјекта, као  ни  члан  органа  управљања  предузећа, општине, града, Покрајине или Републике, осим ако те дужности обавља као представник синдиката или запослених.

- избор чланова органа и функционера у ССМС, на свим нивоима организовања и деловања синдиката, врши се, по правилу, на основу предлагања већег броја кандидата од броја који се бира,

- избор се врши тајним гласањем, а изузетно када је за члана органа шга функционера у синдикату утврђен један кандидат, односно када је утврђен исти број кандидата који се и бира, јавним гласањем,

- када је утврђен већи број кандидата од броја који се бира, изабрани су кандидати закључно са бројем који се бира који су добили највећи број гласова чланова ССМС који су гласали, под условом да је гласала потребна већина за рад и пуноважно одлучивање. Ако кандидати добију исти број гласова, изабран је кандидат чије презиме по азбучном реду долази прво,

- изузетно, ако је утврђен исти број кандидата који се и бира, изабрани су кандидати који су добили више од половине гласова чланова ССМС који су гласали, под условом да је гласала потребна већина за рад и пуноважно одлучивање. Уколико утврђени  кандидати не добију потребну  већину утврђену овом алинејом, а у изборном поступку је учествовала потребна већина за пуноважно одлучивање, избори се понављају са другим кандидатима.

- на основу извештаја о извршеним изборима чланова органа и функционера у ССМС, изборне документације и уверења изборне комисије о избору, Управа ССМС односно од ње овлашћени орган ССМС врши верификацију мандата, о чему издаје писану потврду.  

- Мандат носилаца функција и органа траје 5 година и може се поновити још једном

Члан 45.

 Одбор Синдикалне организације, у складу са Одлуком о изборима ССМС, доноси одлуку о изборном поступку, календар изборних активности, формира изборна радна тела и комисије.

Члан 46.

 Изборна процедура тече по следећем поступку:

- орган надлежан за расписивање избора расписује изборе својом одлуком, коју доставља вишем органу ССМС, одређује датум избора, именује изборну комисију, комисију за израду бирачких спискова и утврђује листу кандидата, по азбучном редоследу презимена.

Комисија за израду бирачког списка:

- врши пресек стања чланова на одређени дан,

- истиче спискове на огласне табле ради давања приговора у року од 3 дана,

- утврђује бирачки списак и доставља га изборној комисији.

                Изборна комисија има следеће надлежности:

- именује бирачке одборе,

- припрема и доставља бирачким одборима гласачке листиће и записник о гласању на бирачком месту,

- одређује бирачка места и време гласања,

- доставља бирачком одбору спискове бирача по бирачком месту,

- стара се да се избори спроведу у складу са Статутом ССМС и Правилима,

- израђује извештај о спроведеном гласању,

- отклања неправилности током гласања,

- решава жалбе на изборни поступак, које се подносе у року од 24 часа,

- проглашава резултате избора и заказује конститутивну седницу,

- издаје уверење о избору ради регулисања статусних питања и

- доставља изборни материјал вишим органима.

            Кандидати за чланове органа и функције у ССМС не могу бити чланови Изборне комисије и бирачких одбора.

 Члан 47.

 Кандидати за чланове органа и носиоце функција евидентирају се на састанцима синдикалних подружница, односно Синдикалне организације јавним гласањем без неопходне већине.

Иницијативу за евидентирање из предходног става могу покренути и органи ССМС.

Евидентирани кандидат може бити биран само ако потпише изјаву о прихватању кандидатуре.

 Члан 48.

 Кандидати   за  повереника синдикалне подружнице,  односно Председника и Заменика председника, члана Скупштине, и члана Надзорног одбора Синдикалне организације предлажу се на кандидационом састанку чланова синдикалне подружнице, односно Синдикалне организације без подружница.

 Члан 49.

Повереник синдикалне подружнице бира се од чланова те синдикалне подружнице.

У синдикалним подружницама са већим бројем чланова и са више организационих целина бирају се повереници тих целина.

Чланови Скупштине синдикалне организације бирају се од чланова синдикалне подружнице. 

Члан 50.

 Избори   за  председника   синдикалне   подружнице, поверенике подружнице и чланове Скупштине су пуноважни уколико је

гласало више од  половине чланова синдикалне подружнице.

 

Председници синдикалних подружница могу да буду именовани од председника Синдикалне организације, на

предлог чланова синдикалне подружнице.

 

                                                                                                  Члан 51.

 Скупштина бира Председника, Заменика председника и чланове Надзорног одбора Синдикалне организације, као и представнике у Скупштини ЈОС територијалних органа ССМС ако је изборним одлукама предвиђено.

Избори су пуноважни ако је гласало више од половине чланова Скупштине. 

Члан 52.

У Синдикалним организацијама без синдикалних подружница бира се Председник, Заменик председника, Надзорни одбор синдикалне организације и повереници организационих целина (ако је предвиђено за веће Синдикалне организације).

Избори су пуноважни ако је гласало више од половине чланова те Синдикалне организације.

IV   МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКАСРЕДСТВА

 Члан 53.

 Основни извор прихода Синдикалне организације је чланарина.

Чланарина у ССМС је јединствена и износи 1% на зараду члана.

 Члан 54.

Расподелу 50% чланарине својом одлуком одређује Одбор Синдикалне организације и дефинише Правилником о материјално -

финансијском пословању.

Расподелу 50% чланарине својом одлуком одређује Управа ССМС и дефинише Правилником о   материјално - финансијском

пословању.

 

Члан 55.

 

Скупштина Синдикалне организације, може одлучити да чланарина буде већа од 1%.

Износ увећаног дела чланарине користи се у целини за потребе активности Синдикалне организације.

 

Члан  56.

 

Ради побољшања материјалне основе и прибављања додатних средстава Синдикална организација може да се бави

допунским законом дозвољеним пословима.

Приходе може остварити и од камата, донација, поклона и других извора.

 

Члан 57.

Синдикална организација формира штрајкачки фонд, фонд солидарности, фонд за образовање, фонд за литературу и фонд

за техничку опремњеност синдиката, чији се начин рада (обезбеђење, намена, располагање и коришћење средстава)

уређује посебним Правилницима.

 

Члан 58.

 Синдикална организација може стварати, прикупљати и куповати покретну и непокретну имовину.

 Преношење основних средстава, као и покретне и непокретне имовине на трећа лица, те њена продаја може се вршити у складу са позитивним законским прописима.

 Одлуку о употреби имовине доноси Одбор.

 Одлуку о преносу или продаји покретне имовине доноси Одбор.

Одлуку о преносу или продаји непокретне имовине доноси Скупштина. 

Члан 59.

 

Финансијска средства у Синдикалној организацији могу се користити само за остваривање Програма рада Синдикалне

организације, односно ССМС.

Органи Синдикалне организације дужни су да, на одговарајући начин, најмање једанпут годишње, обавесте чланство и органе

ССМС о приходима и расходима чланарне и располагању другим средствима Синдикалне организације.

 

Члан 60.

Рад свих органа Синдикалне организације финансира се на основу одговарајућих писаних одлука, а своје материјално - финансијско пословање дужни су организовати у складу са законом и Правилником о материјално-финансијском  пословању. Непоштовање одредаба о плаћању, расподели и трошењу средстава чланарине тешка је повреда Статута ССМС и ових Правила. 

Члан 61.

 Новчана средства Синдикалне организације воде се на посебном жиро-рачуну код надлежне финансијске институције.

 Налогодавци за исплату средстава са жиро рачуна Синдикалне организације су: Председник, Заменик председника и лице које овласти Одбор синдикалне организације.

Члан 62.

 У случају престанка рада Синдикалне организације непосредно виши орган ССМС:

 - своди финансијско пословање и израђује завршни рачун (евентуално нераспоређен вишак средстава преноси се на жиро - рачун непосредно вишем органу ССМС, који има својство правног лица),

- пописује имовину и ако је има исту преноси, непосредно вишем органу ССМС, који има својство правног лица,

- припрема акта о престанку рада Синдикалне организације. 

V   ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

 

Члан 63.

Сви органи Синдикалне организације дужни су да, правовремено и истинито на одговарајући начин, информишу чланство и органе ССМС о својим активностима и одлукама, као и резултатима постигнутим у синдикалном деловању.

 Члан 64.

Синдикална организација може издавати информативно гласило, летке, билтене и слично, којима ће периодично информисати чланство, органе и ширу јавност о својим активностима.

Синдикална организација може издавати штампане и електронске публикације, као и вршити друге активности којима ће афирмисати свој рад и позивати запослене да се учлане у ССМС.

 Члан 65.

Синдикална организација је обавезна да за чланство синдиката, а посебно за чланове органа организује семинаре и друге видове образовања и оспособљавања за синдикалне активности на остваривању Програма Синдикалне организације и ССМС.

Програм, план, термине образовања, као и стручна лица за образовање и оспособљавање дефинише у консултацији са Управом ССМС.

Обавеза је свих чланова, а посебно чланова органа и функционера, да се образују и оспособљавају за синдикални рад.

 VI           СТРУЧНА СЛУЖБА

 Члан 66.

Стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Синдикалне организације обавља Стручна служба, чији су извршиоци радници запослени код Послодавца.

За свој рад Стручна служба одговара председнику Синдикалне организације.

Услове за рад Синдикалне организације и финансирање Стручне службе обезбеђује Послодавац, у складу са КУКП, односно споразумом са Послодавцем.

VII          ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

 За сва питања која нису регулисана овим Правилима непосредно се примењују одредбе Статута ССМС.

 Члан 68.

 Правила, односно измене и допуне истих доноси Скупштина.

 Изузетно, између две седнице Скупштине, одлуку о изменама и допунама Правила доноси Одбор.

 Члан 69.

 Правила, односно измене и допуне истих, ступају на снагу даном верификације од Управе ССМС.

  

                                                                                                                                Синдикална организација

                                                                                      Самосталног синдиката металаца Србије

                                                                          Предузећа "Милан Благојевић - Наменска" ад Лучани 

                                                                                                                                                Председник

 

                                                                                                                                ____________________

 

                                                                                                           Бабић Зоран

 М.П.

 

 

 

 

 • Autor Sindikat
 • Pogodaka: 1040

Kategorija: O sindikatu

banner

Statut S.S.M.Srbije

Na osnovu člana 98. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Uprava Samostalnog sindikata metalaca Srbije, imajući u vidu tekst Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije usvojen na Upravi Samostalnog sindikata metalaca Srbije od 20. jula 2005. godine, na predlog Statutarnog odbora Samostalnog sindikata metalaca Srbije, na sednici od 25. juna 2009. godine, donosi prečišćen tekst

STATUT  SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

I - OSNOVNA NAČELA

1. Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova zasnovana na dobrovoljnom učlanjavanju zaposlenih u preduzećima metalske industrije;
2. Samostalni sindikat metalaca Srbije je interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada;
3. Samostalni sindikat metalaca Srbije je jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije, sa odgovarajućom strukturom organizovanja;
4. Samostalni sindikat metalaca Srbije organizuje organizacije sindikata za teritoriju opština, više opština, gradova, regiona, grada Beograda i autonomnih pokrajina;
5. Samostalni sindikat metalaca Srbije je samostalna organizacija, nezavisna od političkih partija ili stranaka;
6. Samostalni sindikat metalaca Srbije se finansira od članarine svojih članova i drugih prihoda koje ostvaruje svojim delovanjem;
7. Samostalni sindikat metalaca Srbije svoju organizacionu strukturu zasniva na demokratskim izbornim principima;
8. Samostalni sindikat metalaca Srbije je osnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije;
9. Samostalni sindikat metalaca Srbije je aktivno uključen u međunarodnu sindikalnu saradnju;
10. Samostalni sindikat metalaca Srbije je potpisnik Granskog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije, koji je obavezan za sve poslodavce i za sve zaposlene;
11. Samostalni sindikat metalaca Srbije kroz programe načelnog i sadržajnog karaktera opredeljuje rad i delovanje svih organa i pojedinaca u organizacionoj i rukovodnoj strukturi;
12. Samostalni sindikat metalaca Srbije zastupa članstvo pred poslodavcima na nivou preduzeća i asocijacijama poslodavaca, lokalnom samoupravom, teritorijalnom autonomijom i resornim ministarstvima na nivou Republike Srbije;

13. Samostalni sindikat metalaca Srbije objedinjuje članstvo i kroz organizovane akcije utiče na ostvarivanje interesa članova;
14. Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova bez obzira na pol, versku, nacionalnu ili političku pripadnost;
15. Samostalni sindikat metalaca Srbije samostalno izgrađuje metod i sadržaj rada i nezavistan je u izboru pravaca i metoda sindikalne borbe.

II - SASTAV, NAZIV, SEDIŠTE, OBELEŽJA

Član 1.

Samostalni sindikat metalaca Srbije (u daljem tekstu: SSMS) je jedinstvena organizacija u Republici Srbiji, koju čine članovi organizovani u sindikalne organizacije ili povereništva preduzeća metalske industrije, klasifikovana po šifri pretežne delatnosti i teritorijalnom obliku organizovanja.
Samostalni sindikat metalaca Srbije je pravno lice.

Član 2.

Naziv Sindikata je SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE.
Skraćeni naziv je SSMS.
Član 3.

Sedište SSMS je u Beogradu u Ulici dečanska br. 14/6.

 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 5996

Kategorija: O sindikatu

 1

Granski kolektivni ugovor

      

ПОСЕБАН – ГРАНСКИ

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ

 


Београд,  13. децембар 2011. године

 

На основу члана 245. став 1. Закона о раду (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), репрезентативно удружење послодаваца – Унија послодаваца Србије и репрезентативни синдикат – Самостални синдикат металаца Србије основани за територију Републике Србије (у даљем тексту: учесници колективног уговора), дана 13. децембра 2011. године, закључују

 

ПОСЕБАНГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ

 

I.      ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.

Овим уговором, у складу са законом, уређују се: права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених из области рада и радних односа; поступак измена и допуна; међусобни односи учесника овог уговора, као и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Овај уговор се примењује на све запослене код послодавца, осим на директора и друга запослена лица чија права и обавезе су регулисана посебним уговорима закљученим са управним одбором или другим надлежним органом послодавца.

Одговарајуће одредбе овог уговора се могу примењивати и на лица која нису засновала радни однос код послодавца, већ су ангажована по основу посебних уговора (на пример: о привременим и повременим пословима, о делу, о заступању и посредовању, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду).

 

Члан 2.

Овај колективни уговор се непосредно примењује на делатности металског комплекса према списку који је саставни део овог уговора, а који је усаглашен између преговарачких тимова.

 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 3838

Kategorija: O sindikatu

IMGA0371-1 300 t

Sednica Odbora Sindikata Preduzeca "MB-Namenska"

 

Odbor Sindikata Preduzeća održao sednicu

DUŽNA PAŽNJA POSVEĆENA EKSPLOZIJI

          U petak, 29. juna 2012. godine, Odbor Samostalnog sindikata Preduzeća “Milan Blagojević – Namenska” Lučani održao je sednicu koju je u prvom redu i sa  dužnom pažnjom posvetio eksploziji prese na raketnim gorivima, koja se dogodila u ponedeljak, 25. juna ove godine oko 8,40 sati.

Predsednik i članovi Odbora sindikata pažljivo su razmatrali detalje i okolnosti u vezi sa eksplozijom i konstatovali:

 • Najvažnije je da eksplozija nije odnela nijedan ljudski život. Jedan od neposrednih izvršilaca na konkretnom pogonu, Radomir Zečević zadobio je lakše posekotine i posle posete lekaru vratio se na posao. Pravovremeno je, u roku od dva minuta, intervenisala profesionalna Vatrogasna jedinica fabrike i ugasila manji početni požar.

Zahvaljujući tome što se u ovom pogonu proces proizvodnje vodi daljinskim upravljanjem  posledice nemaju tragičan ishod.

 • Pokazalo se da je poštovanje propisa rada, mera zaštite na radu i pridržavanje propisanih mera bezbednosti nedvosmisleno najvažniji segment u tehnološkoj i radnoj disciplini, te ponašanje radnika u skladu sa njima mora biti na pijedestalu zakona ili svetinje. Jedino tako se u namenskoj proizvodnji obezbeđuje sigurnost i štiti život. Članovi Odbora sindikata i dalje insistiraju na maksimaloj odgovornosti zaposlenih u svim delovima proizvodnog lanca, sa posebnim akcentom na bezbednost. Samosvesnost radnika o opasnosti proizvodnje u kojoj rade pokretački je mehanizam za disciplinu svake vrste, kao neophodnosti stabilnosti procesa rada.
 • Nadležni organi za vanredne situacije MUP-a još uvek ispituju i rade na utvrđivanju uzroka eksplozije, a rezultati će pokazati kojim faktorima je ona izazvana.
 • Sindikat fabrike i dalje ostaje uključen u tokove vezane za ovu eksploziju i njene posledice, i u skladu sa njima će preduzimati mere iz domena svoje nadležnosti.
 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 12727

Android aplikacija

android1

Radio D Lučani

Brojac poseta

1564950
Danas
Juce
Ove nedelje
Prosle nedelje
Ovog meseca
Proslog meseca
Svi dani
237
408
2482
0
645
12379
1564950
Vasa IP: 44.201.95.84
Vreme na serveru: 2022-10-02 13:59:57