02Oktobar2022

Aktueleno

 • slika 1
 • slika 6
 • slika 11-p
 • slika 13-k
 • slika2
 • slika3
 • slika4
 • slika5
 • slika7
 • slika8
 • slika9
 • javascript slideshow
 • slika12-o
html slideshow by WOWSlider.com v8.8

Facebook i mi

Statut S.S.M.Srbije


Član 4.

Pečat SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 x 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, po donjem obodu sa tekstom u prvom redu BEOGRAD, a ispod SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije je elipsastog oblika dimenzija 45 x 30 mm sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu NAZIV SINDIKALNE ORGANIZACIJE ili JEDINSTVENE SINDIKALNE ORGANIZACIJE, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, po donjem obodu SEDIŠTE SINDIKALNE ORGANIZACIJE ili JEDINSTVENE SINDIKALNE ORGANIZACIJE i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat opštinske organizacije SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji OPŠTINSKI ODBOR SSMS, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE OPŠTINSKOG ODBORA i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat organizacije SSMS za više opština je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji ODBOR ZA VIŠE OPŠTINA SSMS, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE ODBORA ZA VIŠE OPŠTINA i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat Gradske organizacije SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji GRADSKI ODBOR SSMS, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE GRADSKOG ODBORA i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat regionalne organizacije SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji REGIONALNA ORGANIZACIJA SSMS (sa nazivom regiona), u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE REGIONALNE ORGANIZACIJE SSMS i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat organizacije SSMS za grad Beograd je elipsastog oblika, dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji ORGANIZACIJA SSMS ZA GRAD BEOGRAD, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, a po donjem obodu BEOGRAD i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE - sitnim slovima.
Pečat pokrajinske organizacije SSMS je elipsastog oblika, dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji POKRAJINSKA ORGANIZACIJA SSMS ZA AP VOJVODINU ili AP KOSOVO I METOHIJA, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, a po donjem obodu sedište POKRAJINSKE ORGANIZACIJE, a ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima. Tekst pečata je višejezičan u skladu sa pravilima pokrajinske organizacije.


Član 5.

Zastava SSMS je plave boje sa amblemom SSMS u sredini.
Zastava je dimenzija 2200 h 800 mm.
Amblem SSMS su dve ruke u stisku podlaktice uokvirene elipsastim zupčastim oblikom sa podlogom plave boje i natpisom: iznad elipsastog dela SAMOSTALNI, a unutra na gornjem obodu SINDIKAT METALACA, a na donjem SRBIJE.

III - ČLAN (ČLANSTVO)
1. Učlanjenje


Član 6.

Zaposleni u preduzeću metalske industrije postaje član SSMS učlanjenjem.
Učlanjenje se vrši potpisivanjem pristupnice u Sindikalnoj organizaciji preduzeća ili teritorijalnom odboru, odnosno povereništvu, ukoliko nije organizovana sindikalna organizacija u preduzeću, kojom je naznačeno da je učlanjenje u SSMS dobrovoljno i da se prihvata Statut SSMS.
Prilikom učlanjenja, odnosno u roku od 30 dana od dana potpisivanja pristupnice članu se uručuje članska karta od organa kod koga je učlanjen.
Pristupnicu i istupnicu kao i člansku kartu propisuje Uprava SSMS jedinstveno za celu teritoriju Republike Srbije i objavljuje ih u “Službenom biltenu” SSMS.
Bivši član SSMS koji želi da ponovo pristupi SSMS podnosi pisani zahtev nadležnom organu SSMS, uz diskreciono pravo nadležnog organa da ne prihvati zahtev bivšeg člana, sa obrazloženjem svog stava.
Članovi SSMS mogu postati penzioneri i nezaposleni potpisivanjem pristupnice kod nadležnog teritorijalnog organa

Član 7.

Članu SSMS koji je: na odsluženju vojne obaveze, na porodiljskom odsustvu, privremeno ostao bez posla i u drugim opravdanim okolnostima miruju prava i obaveze u Sindikalnoj organizaciji preduzeća, odnosno ne prestaje članstvo u SSMS.
Članu SSMS i predsedniku Sindikalne organizacije kome je prestao radni odnos mimo njegove volje kod poslodavca,a povodom koga je pokrenut radni spor pred nadležnim sudom, ne prestaje članstvo u sindikalnoj organizaciji preduzeća (SSMS ) do pravosnažnog okončanja spora.
Direktor ili predsednik uprave u preduzeću, odnosno drugom pravnom subjektu, zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima na koje je direktor preneo svoja ovlašćenja, članovi organa upravljanja, sem predstavnika sindikata ili zaposlenih, funkcioneri i članovi organa u strankama i političkim partijama i funkcioneri u organima lokalne samouprave, teritorijalne autonomije, grada i Republike, dok obavljaju poslove na toj funkciji, ne mogu da budu birani ili imenovani u organe i na funkcije u SSMS na svim nivoima.


2. Obaveze SSMS, prava i dužnost članaČlan 8.

SSMS svom članu obezbeđuje:
- ostvarivanje svih prava po osnovu rada u skladu sa konvencijama Međunarodne orga-nizacije rada, Ustavom, zakonom, kolektivnim ugovorima i ugovorom o radu,
- zastupanje i zaštitu pred poslodavcem i organima upravljanja,
- besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i zastupanje u radnom sporu pred nadležnim sudom,
- solidarnu pomoć u izuzetnm okolnostima(nesreća na poslu,teža bolest, elementarna nepogoda i sl.).
- pomoć porodici u slučaju smrti člana,
- posredovanje i pomoć pri zapošljavanju,
- pomoć pri štrajku organizovanom od organa SSMS,
- posredovanje kod kupovine roba i usluga kada to članstvo traži,
- učešće u oblicima rada sindikata,
- mogućnost davanja inicijativa i predloga za efikasniji rad SSMS,
- slobodno izražavanje svojih interesa i njihovo usklađivanje sa interesima drugih članova,
- da predlaže,bira i bude biran u organe SSMS,
- informisanost o radu SSMS,
- osposobljavanje i obrazovanje za sindikalnu aktivnost,
- priznanja i nagrade za rad u SSMS,
- zaštitu od mogućih p
XIV - PREVREMENI IZBORI

Član 105.

U izuzetnim slučajevima u SSMS mogu se raspisati prevremeni izbori.


Član 106.

Prevremeni izbori u Sindikalnoj organizaciji za člana organa ili nosioca funkcije se raspisuju u slučaju primene člana 96. ovog Statuta.
U slučaju podnošenja ostavke organa Sindikalne organizacije i JSO, nadležnost nad donošenjem odluka o prevremenim izborima preuzima Odbor opštinske, gradske organizacije i organizacije za više opština SSMS, odnosno povereništavo SSMS, koji je dužan da odluku donese i izabere ili imenuje izborne organe koji će sprovesti izborni postupak u roku od 30 dana.
Prevremeni izbori se sprovode obavezno ako više od jedne trećine izabranih članova organa po bilo kom osnovu izgubi status.Član 107.

Mandat nosiocima funkcija u SSMS u slučaju prevremenih izbora traje do raspisivanja redovnih izbora.

Član 108.

Prevremeni izbori u SSMS se mogu raspisati odlukom Uprave SSMS o prevremenim izborima.
Član 109.

Odluku o prevremenim izborima iz člana 105. ovog Statuta sprovodi Uprava SSMS, na osnovu koje se istovremeno donosi Odluka o skraćenju mandata svih organa i nosilaca funkcija u SSMS.
Novi mandat se započinje završetkom izborne procedure i uspostavljanjem rada organa SSMS na svim nivoima, odnosno od roka koji odredi organ koji proglašava prevremene izbore.

Član 110.

Izborna procedura na prevremenim izborima se sprovodi po postupku kao i kod redovnih izbora.

XV - ODNOS SSMS SA DRUGIM SINDIKATIMA


Član 111.

SSMS je osnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije i kao takav učestvuje u radu i aktivnostima Saveza samostalnih sindikata Srbije i njegovih organa.
SSMS može osnivati asocijacije sa drugim sindikatima industrije, granskog i strukovnog karaktera.
SSMS se može učlanjavati u međunarodne sindikalne organizacije i sklapati sporazume sa drugim sindikatima iz inostranstva.
Za pristupanje i istupanje iz Saveza samostalnih sindikata Srbije odluku donosi Kongres, a za druge saveze i asocijacije odluku o pristupanju i istupanju donosi Uprava SSMS.

XVI - STRUČNA SLUŽBA
Član 112.

SSMS formira stručnu službu.
Sindikat može koristiti usluge stručnih službi Saveza samostalnih sindikata Srbije, u skladu sa međusobnim sporazumima.

Član 113.


Formiranje stručne službe SSMS se vrši na osnovu Pravilnika o osnivanju, organizovanju i radu stručne službe koji donosi Uprava SSMS.

XVII - FINANSIRANjE SSMS
Član 114.

SSMS finansira svoje aktivnosti od članarine svojih članova.
Članarina u SSMS je jedinstvena i iznosi 1 % na zaradu člana.
Sindikalna organizacija može odlučiti da članarina bude veća od iznosa utvrđenog ovim Statutom SSMS, o čemu Odluku donosi nadležni organ Sindikalne organizacije u skladu sa Pravilima o organizovanju i radu Sindikalne organizacije. Iznos uvećanog dela članarine koristi Sindikalna organizacija.
Kao dodatni izvori prihoda mogu biti preduzeća osnovana od sindikata , kao i dobrovoljni prilozi i pokloni od domaćih i inostranih organizacija i pojedinaca.
Član 115.

Finansijska sredstva u Sindikalnoj organizaciji i svim nivoima organizovanja SSMS mogu se koristiti samo za ostvarivanje Programa rada SSMS.
Svi organi SSMS dužni su jedanput godišnje obavestiti članstvo i organe o prihodima i rashodima članarine i drugim sredstvima SSMS.
Rad svih organa SSMS finansira se na osnovu odgovarajućih odluka, a svoje materijalno-finansijsko poslovanje dužni su organizovati u skladu sa zakonom i Pravilnikom o materijalno-finansijskim poslovanju.
Nepoštovanje odredaba o plaćanju, raspodeli i trošenju sredstava članarine teška je povreda Statuta SSMS.Član 116.

Raspodelu 50 % sindikalne članarine koja ostaje sindikalnoj organizaciji raspoređuje se odlukom Odbora sindikalne organizacije i to tako da se formira štrajkački fond, fond solidarnosti, fond za obrazovanje, fond za literaturu i fond za tehničku opremljenost sidikata.
Raspodelu preostalih 50 % članarine svojom odlukom određuje Uprava SSMS i definiše Pravilnikom o materijalno – finansijskim poslovanju.
Nalogodavci za isplatu sredstava sa žiro računa SSMS su: Predsednik SSMS, Sekretar SSMS i lice koje ovlasti Uprava SSMS.
Uprava SSMS imenuje Komisiju za kontrolu uplate članarine koja najmanje jednom u 6 meseci podnosi izveštaj o uplati i raspodeli članarine po Pravilniku o materijalno – finansijskim poslovanju.
SSMS može stvarati, prikupljati i kupovati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Prenošenje osnovnih sredstava kao i pokretne i nepokretne imovine na treća lica, te njena prodaja može se vršiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Odluku o upotrebi imovine donosi Uprava SSMS.
Odluku o prenosu ili prodaji pokretne imovine donosi Uprava SSMS.
Odluku o prenosu ili prodaji nepokretne imovine donosi Kongres SSMS.

XVIII - INFORMISANjE I OBRAZOVANjE

Član 117.

Svi organi SSMS i članovi organa dužni su da, pravovremeno i istinito na odgovarajući način, informišu članstvo o svojim aktivnostima i odlukama, kao i rezultatima postignutim u sindikalnom delovanju.
Član 118.

SSMS izdaje informativno glasilo kojim periodično informiše članstvo i širu javnost o svojim aktivnostima.

Član 119.

SSMS redovno elektronskim putem informiše članstvo i širu javnost o svojim važnijim aktivnostima, o promenama u radnom i socijalnom zakonodavstvu, a članovi su dužni i sami da traže informacije o aktivnostima u SSMS.Član 120.

SSMS može izdavati publikacije kojima će reklamirati svoj rad i pozivati radnike da se učlane u ovaj sindikat.

Član 121.

Organi SSMS obavezni su za članstvo sindikata, a posebno za članove organa sprovoditi osposobljavanje za sindikalne aktivnosti na ostvarivanju Programa SSMS.
Uprava SSMS godišnje utvrđuje osnove Programa osposobljavanja sindikalnih kadrova i obezbeđuje način finansiranja njegove realizacije.
Obaveza je svih članova, a posebno članova organa i funkcionera, da se obrazuju i osposobljavaju za sindikalni rad.

Član 122.

U SSMS se organizuju škole za kadrove SSMS koji su izabrani na funkcije u Sindikalnoj organizaciji i JSO, kao i na drugim nivoima organizovanja SSMS.
Obavezno obrazovanje sindikalnih aktivista se sprovodi:
- nakon redovnog Kongresa – tromesečno permanentno obrazovanje i
- svake godine u periodu februar – mart jednomesečno obrazovanje.
Program i termine obrazovanja, kao i stručna lica za obrazovanje propisuje Uprava SSMS svojim Pravilnikom o obrazovanju sindikalnih organa i sindikalnog članstva.
Sve aktivnosti na realizaciji, obrazovanju i informisanju obavlja resorni potpredsednik SSMS.

XIX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 123.

Statut usvaja Kongres SSMS.

Član 124.

Tumačenje ovog Statuta daje Statutarni odbor SSMS.
Član 125.

Statut SSMS, kao i izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom biltenu SSMS.
Stav 1. ovog člana ne odnosi se na dužinu mandata utvrđenu u članu 15. stav 1 alineja 10 ovog Statuta , koji se primenjuje od izbora 2009. -2010. godine.
Izrada web sajtova već od 299 € Jedinstveno grafičko rešenje, SEO optimizacija, besplatan hosting
Original
Beograd, jul 2009.godine

Na osnovu člana 98. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Uprava Samostalnog sindikata metalaca Srbije, imajući u vidu tekst Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije usvojen na Upravi Samostalnog sindikata metalaca Srbije od 20. jula 2005. godine, na predlog Statutarnog odbora Samostalnog sindikata metalaca Srbije, na sednici od 25. juna 2009. godine, donosi prečišćen tekst

S T A T U T A
SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

I - OSNOVNA NAČELA

1. Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova zasnovana na dobrovoljnom učlanjavanju zaposlenih u preduzećima metalske industrije;
2. Samostalni sindikat metalaca Srbije je interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada;
3. Samostalni sindikat metalaca Srbije je jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije, sa odgovarajućom strukturom organizovanja;
4. Samostalni sindikat metalaca Srbije organizuje organizacije sindikata za teritoriju opština, više opština, gradova, regiona, grada Beograda i autonomnih pokrajina;
5. Samostalni sindikat metalaca Srbije je samostalna organizacija, nezavisna od političkih partija ili stranaka;
6. Samostalni sindikat metalaca Srbije se finansira od članarine svojih članova i drugih prihoda koje ostvaruje svojim delovanjem;
7. Samostalni sindikat metalaca Srbije svoju organizacionu strukturu zasniva na demokratskim izbornim principima;
8. Samostalni sindikat metalaca Srbije je osnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije;
9. Samostalni sindikat metalaca Srbije je aktivno uključen u međunarodnu sindikalnu saradnju;
10. Samostalni sindikat metalaca Srbije je potpisnik Granskog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije, koji je obavezan za sve poslodavce i za sve zaposlene;
11. Samostalni sindikat metalaca Srbije kroz programe načelnog i sadržajnog karaktera opredeljuje rad i delovanje svih organa i pojedinaca u organizacionoj i rukovodnoj strukturi;
12. Samostalni sindikat metalaca Srbije zastupa članstvo pred poslodavcima na nivou preduzeća i asocijacijama poslodavaca, lokalnom samoupravom, teritorijalnom autonomijom i resornim ministarstvima na nivou Republike Srbije;

13. Samostalni sindikat metalaca Srbije objedinjuje članstvo i kroz organizovane akcije utiče na ostvarivanje interesa članova;
14. Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova bez obzira na pol, versku, nacionalnu ili političku pripadnost;
15. Samostalni sindikat metalaca Srbije samostalno izgrađuje metod i sadržaj rada i nezavistan je u izboru pravaca i metoda sindikalne borbe.

II - SASTAV, NAZIV, SEDIŠTE, OBELEŽJA

Član 1.

Samostalni sindikat metalaca Srbije (u daljem tekstu: SSMS) je jedinstvena organizacija u Republici Srbiji, koju čine članovi organizovani u sindikalne organizacije ili povereništva preduzeća metalske industrije, klasifikovana po šifri pretežne delatnosti i teritorijalnom obliku organizovanja.
Samostalni sindikat metalaca Srbije je pravno lice.

Član 2.

Naziv Sindikata je SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE.
Skraćeni naziv je SSMS.
Član 3.

Sedište SSMS je u Beogradu u Ulici dečanska br. 14/6.

Član 4.

Pečat SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 x 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, po donjem obodu sa tekstom u prvom redu BEOGRAD, a ispod SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat sindikalne organizacije i jedinstvene sindikalne organizacije je elipsastog oblika dimenzija 45 x 30 mm sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu NAZIV SINDIKALNE ORGANIZACIJE ili JEDINSTVENE SINDIKALNE ORGANIZACIJE, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, po donjem obodu SEDIŠTE SINDIKALNE ORGANIZACIJE ili JEDINSTVENE SINDIKALNE ORGANIZACIJE i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat opštinske organizacije SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji OPŠTINSKI ODBOR SSMS, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE OPŠTINSKOG ODBORA i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat organizacije SSMS za više opština je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji ODBOR ZA VIŠE OPŠTINA SSMS, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE ODBORA ZA VIŠE OPŠTINA i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat Gradske organizacije SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji GRADSKI ODBOR SSMS, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE GRADSKOG ODBORA i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat regionalne organizacije SSMS je elipsastog oblika dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji REGIONALNA ORGANIZACIJA SSMS (sa nazivom regiona), u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije a po donjem obodu SEDIŠTE REGIONALNE ORGANIZACIJE SSMS i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima.
Pečat organizacije SSMS za grad Beograd je elipsastog oblika, dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji ORGANIZACIJA SSMS ZA GRAD BEOGRAD, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, a po donjem obodu BEOGRAD i ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE - sitnim slovima.
Pečat pokrajinske organizacije SSMS je elipsastog oblika, dimenzije 45 h 30 mm, sa sledećom sadržinom: po gornjem obodu stoji POKRAJINSKA ORGANIZACIJA SSMS ZA AP VOJVODINU ili AP KOSOVO I METOHIJA, u sredini amblem Samostalnog sindikata metalaca Srbije, a po donjem obodu sedište POKRAJINSKE ORGANIZACIJE, a ispod SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE – sitnim slovima. Tekst pečata je višejezičan u skladu sa pravilima pokrajinske organizacije.


Član 5.

Zastava SSMS je plave boje sa amblemom SSMS u sredini.
Zastava je dimenzija 2200 h 800 mm.
Amblem SSMS su dve ruke u stisku podlaktice uokvirene elipsastim zupčastim oblikom sa podlogom plave boje i natpisom: iznad elipsastog dela SAMOSTALNI, a unutra na gornjem obodu SINDIKAT METALACA, a na donjem SRBIJE.

III - ČLAN (ČLANSTVO)
1. Učlanjenje


Član 6.

Zaposleni u preduzeću metalske industrije postaje član SSMS učlanjenjem.
Učlanjenje se vrši potpisivanjem pristupnice u Sindikalnoj organizaciji preduzeća ili teritorijalnom odboru, odnosno povereništvu, ukoliko nije organizovana sindikalna organizacija u preduzeću, kojom je naznačeno da je učlanjenje u SSMS dobrovoljno i da se prihvata Statut SSMS.
Prilikom učlanjenja, odnosno u roku od 30 dana od dana potpisivanja pristupnice članu se uručuje članska karta od organa kod koga je učlanjen.
Pristupnicu i istupnicu kao i člansku kartu propisuje Uprava SSMS jedinstveno za celu teritoriju Republike Srbije i objavljuje ih u “Službenom biltenu” SSMS.
Bivši član SSMS koji želi da ponovo pristupi SSMS podnosi pisani zahtev nadležnom organu SSMS, uz diskreciono pravo nadležnog organa da ne prihvati zahtev bivšeg člana, sa obrazloženjem svog stava.
Članovi SSMS mogu postati penzioneri i nezaposleni potpisivanjem pristupnice kod nadležnog teritorijalnog organa

Član 7.

Članu SSMS koji je: na odsluženju vojne obaveze, na porodiljskom odsustvu, privremeno ostao bez posla i u drugim opravdanim okolnostima miruju prava i obaveze u Sindikalnoj organizaciji preduzeća, odnosno ne prestaje članstvo u SSMS.
Članu SSMS i predsedniku Sindikalne organizacije kome je prestao radni odnos mimo njegove volje kod poslodavca,a povodom koga je pokrenut radni spor pred nadležnim sudom, ne prestaje članstvo u sindikalnoj organizaciji preduzeća (SSMS ) do pravosnažnog okončanja spora.
Direktor ili predsednik uprave u preduzeću, odnosno drugom pravnom subjektu, zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima na koje je direktor preneo svoja ovlašćenja, članovi organa upravljanja, sem predstavnika sindikata ili zaposlenih, funkcioneri i članovi organa u strankama i političkim partijama i funkcioneri u organima lokalne samouprave, teritorijalne autonomije, grada i Republike, dok obavljaju poslove na toj funkciji, ne mogu da budu birani ili imenovani u organe i na funkcije u SSMS na svim nivoima.


2. Obaveze SSMS, prava i dužnost članaČlan 8.

SSMS svom članu obezbeđuje:
- ostvarivanje svih prava po osnovu rada u skladu sa konvencijama Međunarodne orga-nizacije rada, Ustavom, zakonom, kolektivnim ugovorima i ugovorom o radu,
- zastupanje i zaštitu pred poslodavcem i organima upravljanja,
- besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i zastupanje u radnom sporu pred nadležnim sudom,
- solidarnu pomoć u izuzetnm okolnostima(nesreća na poslu,teža bolest, elementarna nepogoda i sl.).
- pomoć porodici u slučaju smrti člana,
- posredovanje i pomoć pri zapošljavanju,
- pomoć pri štrajku organizovanom od organa SSMS,
- posredovanje kod kupovine roba i usluga kada to članstvo traži,
- učešće u oblicima rada sindikata,
- mogućnost davanja inicijativa i predloga za efikasniji rad SSMS,
- slobodno izražavanje svojih interesa i njihovo usklađivanje sa interesima drugih članova,
- da predlaže,bira i bude biran u organe SSMS,
- informisanost o radu SSMS,
- osposobljavanje i obrazovanje za sindikalnu aktivnost,
- priznanja i nagrade za rad u SSMS,
- zaštitu od mogućih posledica sindikalnog delovanja,
- zaštitu sindikalnih prava i sloboda,
- zaštitu svih prava na osnovu ovog Statuta,
- druge usluge u okviru sindikalnih aktivnosti.

Član 9.

Član SSMS ima pravo:
- da pokreće inicijative za rešavanje određenih pitanja;
- da predlaže kandidate za članove organa i funkcije u SSMS;
- da bira i da bude biran ili imenovan za člana organa i funkcije u SSMS;
- da se obrazuje za rad u SSMS;
- da bude informisan o pitanjima iz rada sindikata i
- da stiče pravo na materijalnu pomoć šest meseci nakon učlanjenja.
Član 10.

Dužnost člana je:
- da se pridržava Statuta i drugih akata SSMS i deluje u skladu sa Programom rada SSMS,
- da učestvuje u akcijama, sindikalnim protestima i štrajku organizovanim od organa SSMS,
- da sprovodi odluku organa SSMS i
- da redovno plaća članarinu.

3. Prestanak članstva
Član 11.

Članstvo u SSMS prestaje istupanjem i isključenjem.

Član 12.

Izjava o istupanju iz članstva, podnosi se pisanim putem predsedniku Sindikalne organizacije ili povereniku SSMS uz prilaganje članske karte.
Danom podnošenja Izjave o istupanju iz prethodnog stava prestaju sva prava i obaveze člana SSMS,utvrđene ovim Statutom.
O zahtevu za istupanje ne donosi se posebna odluka.

Član 13.

Mera isključenja iz SSMS izriče se članu ili funkcioneru SSMS :
- za nepoštovanje odredbi Statuta SSMS;
- za nepoštovanje i neizvršavanje odluke organa SSMS;
- ako učestvuje u aktivnostima na razbijanju SSMS ili takve aktivnosti potpomaže;
- kada deluje sa stranačke, verske ili nacionalističke pozicije unutar organizacije;
- ako neopravdano ne plaća članarinu;
- ako član organa ili funkcioner SSMS pristupi drugoj centrali sindikata;
- kada se nedolično ponaša i time šteti ugledu SSMS;
- ako zloupotrebljava funkciju u sindikalnim organima.

Član 14.

Odluku o isključenju člana iz SSMS donosi Odbor sindikalne organizacije, odnosno povereništvo, nakon utvrđivanja relevantnih činjenica.
Odluka o usključenju mora da sadrži obrazloženje sa relevantnim činjenicama koje ukazuju na povrede odredaba Statuta SSMS.
Ako i pored postojanja nespornih dokaza da član SSMS ne poštuje odredbe Statuta SSMS i akata koji proizilaze iz istog, a Odbor odnosno povereništvo ne donese odluku o isključenju, istu donosi viši organ SSMS.
Odluka o isključenju dostavlja se isključenom članu u roku od 8 dana od dana donošenja.
Na odluku o isključenju iz članstva SSMS, član ima pravo žalbe Komisiji za žalbe koju imenuju reginalni odbori i odbor SSMS za grad Beograd i pokrajine, u roku od 8 dana od prijema odluke.
Komisija za žalbe dužna je u roku od 30 dana da donese odluku po žalbi.
Ako Komisija za žalbe u predviđenom roku ne donese odluku po žalbi, žalba na odluku o isključenju može se podneti Statutarnom odboru SSMS u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke Komisije za žalbe.
Žalba na odluku Komisije za žalbe može se podneti u roku od 8 dana od prijema odluke Statutarnom odboru SSMS, koji je dužan da u roku od 60 dana donese odluku po žalbi. Odluka Statutarnog odbora SSMS je konačna.

IV -IZBORNA PRAVILA

Član 15.

U Izbornom postupku u SSMS primenjuju se sledeća izborna pravila:
- za funkcionere se predlažu kandidati koji poseduju i ispoljavaju sposobnost i znanje za ostvarivanje interesa i zaštitu prava članstva, poseduju organizatorske i druge stručne sposobnosti za sindikalan rad i kao takvi uživaju ugled i imaju poverenje članstva, a neprekidno su najmanje 4 godine članovi SSMS,
- za članove organa i funkcionere na višim nivoima organizovanja predlažu se kandidati koji su sa uspehom obavljali funkciju ili bili članovi organa SSMS najmanje u jednom mandatu a nisu već izabrani na profesionalnu funkciju u SSSS na svim nivoima organizovanja,
- kandidat ne može biti funkcioner ili član organa političke partije ili stranke, direktor ili predsednik uprave preduzeća ili drugog pravnog subjekta, kao ni član organa upravljanja preduzeća, opštine, grada, Pokrajine ili Republike, osim ako te dužnosti obavlja kao predstavnik sindikata ili zaposlenih.
- izbor članova organa i funkcionera u SSMS, na svim nivoima organizovanja i delovanja sindikata, vrši se, po pravilu, na osnovu predlaganja većeg broja kandidata od broja koji se bira,
- izbor se vrši tajnim glasanjem, a izuzetno kada je za člana organa ili funkcionera u sindikatu utvrđen jedan kandidat, odnosno kada je utvrđen isti broj kandidata koji se i bira, javnim glasanjem,
- kada je utvrđen veći broj kandidata od broja koji se bira, izabrani su kandidati zaključno sa brojem koji se bira koji su dobili najveći broj glasova članova SSMS koji su glasali, pod uslovom da je glasala potrebna većina za rad i punovažno odlučivanje . Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat čije prezime po azbučnom redu dolazi prvo,
- izuzetno, ako je utvrđen isti broj kandidata koji se i bira, izabrani su kandidati koji su dobili više od polovine glasova članova SSMS koji su glasali, pod uslovom da je glasala potrebna većina za rad i punovažno odlučivanje. Ukoliko utvrđeni kandidati ne dobiju potrebnu većinu utvrđenu ovom alinejom, a u izbornom postupku je učestvovala potrebna većina za punovažno odlučivanje, izbori se ponavljaju sa drugim kandidatima,
- ukoliko nekom članu organa ili nosiocu funkcioneru prestane mandat pre isteka roka na koji je izabran, taj organ ili neposredno viši organ, uz predhodno pribavljenu saglasnost višeg organa, može izvršiti kooptiranje nedostajućeg broja članova organa, a najviše do 1/3 ukupnog broja članova organa, odnosno izvršiti imenovanje nedostajućih članova, takođe do 1/3. Mandat kooptiranog člana organa, odnosno funkcionera traje do sprovođenja izbora, a maksimalno do isteka mandata organa, odnosno funkcionera umesto koga je izabran, o čemu odluku donosi neposredno viši organ SSMS imajući u vidu dužinu ostatka mandata i uslove u kojima radi i deluje organ SSMS u kome se vrši kooptiranje,
- na osnovu izveštaja o izvršenim izborima članova organa i funkcionera u SSMS, izborne dokumentacije i uverenja izborne komisije o izboru, Uprava SSMS odnosno od nje ovlašćeni organ SSMS vrši verifikaciju mandata na svim nivoima organizovanja, o čemu izdaje pisanu potvrdu.
- Mandat nosilaca funkcija i organa traje 5 godina i može se ponoviti još jednom.
-Članove Veća SSSS bira Uprava SSMS.

Član 16.

Izbore u SSMS raspisuje svojom odlukom Uprava SSMS.
Prilikom raspisivanja izbora Uprava SSMS utvrđuje izbornu proceduru.
Izborna procedura, u slučaju da Uprava SSMS ne odluči drugačije, teče po sledećem postupku:
- organ nadležan za raspisivanje izbora raspisuje izbore svojom odlukom, koju dostavlja višem organu SSMS, određuje datum izbora, imenuje izbornu komisiju, komisiju za izradu biračkih spiskova i utvrđuje listu kandidata, po azbučnom redu prezimena.Izborna komisija ima sledeće nadležnosti:
- imenuje biračke odbore,
- priprema i dostavlja biračkim odborima glasačke listiće i zapisnik o glasanju na biračkom mestu,
- određuje biračka mesta i vreme glasanja,
- dostavlja biračkom odboru spiskove birača po biračkom mestu,
- stara se da se izbori sprovedu po ovom Statutu,
- izrađuje izveštaj o sprovedenom glasanju,
- otklanja nepravilnosti tokom glasanja,
- rešava žalbe na izborni postupak, koje se podnose u roku od 24 časa od završetka izbora,
- proglašava izbore i zakazuje konstitutivnu sednicu Skupštine,
- izdaje uverenja o izboru radi regulisanja statusnih pitanja,
- dostavlja izborni materijal višim organima.

Komisija za izradu biračkog spiska:
- vrši presek stanja članova na određen dan,
- ističe spiskove na oglasne table radi davanja prigovora sa rokom od tri dana i
- utvđuje birački spisak i dostavlja ga izbornoj komisiji.

Kandidati za članove organa i funkcije u SSMS ne mogu biti članovi izborne komisije i biračkog odbora.

Član 17.

Odluku o izbornom postupku donosi Odbor sindikalne organizacije,u skladu sa Odlukom o izborima SSMS i Pravilima o organizovanju i radu Sindikalne organizacije.

Član 18.

Kandidati za članove organa i nosioce funkcija evidentiraju se na sastancima sindikalnih podružnica, odnosno sindikalnih organizacija javnim glasanjem bez neophodne većine.
U slučaju da sastanke sindikalnih podružnica nije moguće održati, evidentiranje kandidata vrši se na drugi način u skladu sa odlukom o raspisivanju izbora.
Inicijativu za evidentiranje iz predhodnog stava mogu pokrenuti i organi SSMS.
Evidentirani kandidat može biti biran samo ako potpiše izjavu o prihvatanju kandidature.
Član 19.

U Sindikalnim organizacijama bez sindikalnih podružnica kandidacioni postupak se sprovodi na sastanku članova Sindikalne organizacije, po principima i proceduri iz članova 16. i 17. ovog Statuta.

Član 20.

Poverenik sindikalne podružnice bira se, od članova te sindikalne podružnice, ili ga imenuje Predsednik sindikalne organizacije, što se bliže utvrđuje Pravilima o organizovanju i radu Sindikalne organizacije.

Član 21.

Član Skupštine sindikalne organizacije bira se od članova sindikalne podružnice.

Član 22.

Izbori za Poverenika sindikalne podružnice, i članove Skupštine su punovažni ukoliko je glasalo više od polovine članova sindikalne podružnice, odnosno Sindikalne organizacije

Član 23.

Skupština bira Predsednika, Zamenika predsednika i članove Nadzornog odbora Sindikalne organizacije.
Izbori su punovažni ako je glasalo više od polovine članova Skupštine.
Skupština verifikuje poverenike sindikalnih podružnica na predlog Predsednika Sindikalne organizacije.


Član 24.

U Sindikalnim organizacijama bez sindikalnih podružnica bira se Predsednik, Zamenik predsednika i Nadzorni odbor sindikalne organizacije.
Pravilima Sindikalne organizacije može se predvideti izbor poverenika organizacionih celina.
Izbori su punovažni ako je glasalo više od polovine članova sindalne organizacije.


Član 25.

Sindikalne organizacije, u skladu sa svojim interesima, mogu formirati Jedinstvene sindikalne organizacije.
U slučaju iz stava 1 ovog člana Skupštine sindikalnih organizacija biraju članove Skupštine JSO, proporcionalno broju članova sindikalnih organizacija, a što se bliže uređuje Pravilima o organizovanju i radu JSO.
Član 26.

Skupština JSO bira Predsednika, Zamenika predsednika i Nadzorni odbor JSO na predlog skupština sindikalnih organizacija.
Skupštine sindikalnih organizacija mogu predložiti najviše po jednog kandidata za ove funkcije.
JSO se finansira iz članarine koja ostaje sindikalnim organizacijama.

V – POSTUPAK IMENOVANjA

Član 27.

Kada kod poslodavaca nije formirana sindikalna organizacija ili kada iz objektivnih razloga u sindikalnoj organizaciji, odnosno organu SSMS nije moguće sprovesti izbore u skladu sa Odlukom o izborima i Statutom SSMS, umesto organa imenuje se poverenik i povereništvo.
Pod objektivnim razlozima u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se jedan od sledećih razloga:
- ako nosiocima funkcije, odnosno članovima organa prestane svojstvo zaposlenog ili se otkaže ugovor o radu, imenovanje se vrši do sprovođenja izbora;
- ako poslodavac ne dozvoljava ili opstruiše sprovođenje izbora za nosioce funkcija i članove organa sindikalne organizacije, a izbore nije moguće organizovati i sprovesti na drugi način u skladu sa odlukom o izborima u sindikalnoj organizaciji;
- ako neko od nosioca funkcije ili članova organa bude isključen iz članstva SSMS, imenovanje se vrši do sprovođenja izbora;
- ako sindikalna organizacija, odnosno organi regionalnih, pokrajinskih i za grad Beograd, ne izvrše izbore u predviđenim rokovima, ili ih ne sprovedu u skladu sa Statutom SSMS, pravilima i odlukama o izboru.
Odluku o imenovanju poverenika i povereništava donose reginalni odbori, odbori pokrajina i za grad Beograd i Uprava SSMS na predlog članstva sindikalne organizacije,.


Odluku o imenovanju članova organa, do 1/3 članova organa u sindikalnoj organizaciji, odnosno sindikalnoj podružnici, donosi Odbor sindikalne organizacije, po postupku bliže uređenom Pravilima o organizovanju i radu sindikalne organizacije.
Odluku o imenovanju članova organa do 1/3 članova organa SSMS za teritoriju, donosi Odbor tog organa.
Imenovani poverenici odnosno povereništva imaju prava i obaveze organa umesto kojih su imenovani, a definisana su ovim Statutom.

VI - SINDIKALNA ORGANIZACIJA
1. SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 28.

Sindikalna organizacija se organizuje kod poslodavca i ona je osnovni oblik organizovanja članova u SSMS.
Sindikalna organizacija formira se za jednog ili više poslodavaca.
Za formiranje i raspuštanje Sindikalne organizacije neophodna je saglasnost Uprave SSMS koja se daje po predlogu višeg teritorijalnog organa.
Uprava SSMS svojom odlukom može formirati sindikalnu organizaciju za određene poslodavce.
Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica i nastupa pod nazivom SSMS i svojim nazivom.

Član 29.

Organi sindikalne organizacije su:
- Skupština,
- Odbor i
- Nadzorni odbor.

Član 30.

Skupštinu Sindikalne organizacije (u daljem tekstu: Skupština) čine članovi Skupštine izabrani u sindikalnoj podružnici u broju koji se uređuje Pravilima o organizovanju i radu Sindikalne organizacije (u daljem tekstu: Pravila) zavisno od broja članova sindikalne podružnice, kao i predsednik i zamenik predsednika Sindikalne organizacije po funkciji i sekretar odbora ako je predviđen Pravilima.
U Sindikalnoj organizaciji ispod 50 članova svi članovi čine Skupštinu.
Pravila stupaju na snagu danom verifikacije od Uprave SSMS.Član 31.

Skupština bira i opoziva Predsednika, Zamenika predsednika i Nadzorni odbor, donosi Pravila, Program rada, usvaja godišnji izveštaj o radu, usvaja Izveštaj Nadzornog odbora i izveštaj o materijalno – finansijskom poslovanju i druge poslove u skladu sa Pravilima.
Skupština vrši:
- evidentiranje kandidata za više organe i funkcije SSMS, prema Odluci o izborima u SSMS,
- izbor članova opštinskog – gradskog odbora, odnosno odbora za više opština prema Pravilima o organizovanju i radu tih odbora.

Član 32.

Izborom na funkcije iz člana 31. ovog Statuta izabranim licima prestaju sve dotadašnje izborne funkcije u organima te sindikalne organizacije.

Član 33.


Skupština se sastaje po potrebi a najmanje jednom godišnje.
Za svako zasedanje Skupštine bira se Radno predsedništvo od tri člana.
U slučaju da pojedinom članu Skupštine prestane funkcija, po bilo kom osnovu, pre isteka mandata, vrši se izbor ili imenovanje novog člana Skupštine, do 1/3 članova Skupštine.
Skupštinu saziva Predsednik po sopstvenoj proceni, ili na zahtev Odbora sindikalne organizacije, ili na osnovu pisanog zahteva 1/3 članova Skupštine ili na pisani zahtev Uprave SSMS.
Ukoliko predsednik ne zakaže sednicu, Uprava SSMS može zakazati sednicu Skupštine.

Član 34.

Predsednik je najodgovorniji za rad i funkcionisanje Sindikalne organizacije i obavlja poslove predviđene ovim Statutom, Pravilima, Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, Posebnim (granskim) kolektivnim ugovorom, Opštim kolektivnim ugovorom i drugim aktima i zakonom.
Predsednik sprovodi zaključke Skupštine i Odbora, kao i viših organa SSMS, rukovodi radom Odbora, potpisuje akte i odluke, kao i materijalno-finansijsku dokumentaciju vezanu za poslovanje sindikalne organizacije.
Predsednik je odgovoran za ažurno vođenje evidencije članstva i obaveštavanje SSMS o istoj, kao i za obračun, obustavu i uplatu članarine na odgovarajuće račune SSMS u skladu sa odlukom Uprave SSMS.
Predsednik saziva i rukovodi sednicama izvršno-operativnih tela Sindikalne organizacije.
Sindikalnu organizaciju pred poslodavcem i drugim organima i telima u preduzeću i izvan preduzeća zastupa i predstavlja predsednik, odnosno od njega ovlašćeno lice.

Član 35.

Predsednik može biti profesionalac u Sindikalnoj organizaciji a zaradu, dodatke na zaradu, naknadu zarade i ostala lična primanja prima u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Član 36.

Predsednik po sopstvenoj proceni ili na zahtev Odbora može da zakaže sastanak članova Sindikalne organizacije.

Član 37.

Predsednika može opozvati Skupština na predlog Uprave SSMS uz odgovarajuće obrazloženje, ili na predlog više od 1/2 poverenika sindikalnih podružnica koje organizuju više od polovine članova sindikalne organizacije.

Član 38.

U slučaju ostavke, opoziva ili druge trajne sprečenosti za rad, Predsednika menja Zamenik, do izbora ili imenovanja novog Predsednika.

Član 39.

Odbor sindikalne organizacije čine predsednik i zamenik predsednika Sindikalne organizacije i određen broj članova odbora, na osnovu Pravila o organizovanju i radu sindikalne organizacije.
Predsednik Sindikalne organizacije je ujedno i Predsednik Odbora.
Odbor može da imenuje sekretara odbora i poverenike za određene oblasti,na predlog predsednika sindikalne organizacije,u kom slučaju su isti članovi odbora.
Odbor donosi odluku o stupanju u štrajk Sindikalne organizacije, daje mišljenje, zauzima stavove i štiti interese zaposlenih u postupku svojinskih promena, tehničko – tehnoloških promena i statusnih promena preduzeća, učestvuje u postupku donošenja i izmena Kolektivnog ugovora kod poslodavca, predlaže godišnji izveštaj o radu, predlaže godišnji program rada i realizuje ga po usvajanju na Skupštini, sprovodi izbore, vrši imenovanja i druge poslove u skladu sa Pravilima.
Odbor može da izabere blagajnika izvan sastava Odbora javnim glasanjem na predlog Predsednika.
Sindikalna organizacija bez sindikalnih podružnica bira Odbor od članova Sindikalne organizacije.

Član 40.

Nadzorni odbor, koji broji 3 člana vrši nadzor nad korišćenjem materijalno-finansijskih sredstava Sindikalne organizacije.
Nadzorni odbor je samostalan u svom radu.
Obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Nadzornog odbora.
Način i delokrug rada Nadzornog odbora utvrđuju se Pravilima o radu, koja donosi Nadzorni odbor.

Član 41.

U slučaju da se funkcioneri ili organi Sindikalne organizacije ne pridržavaju svojih obaveza iz ovog Statuta, Uprava SSMS može protiv istih preduzeti sledeće mere:
- da uputi Sindikalnu organizaciju u obaveze koje treba da ispuni;
- da traži izveštaje o realizaciji preuzetih obaveza;
- da nadležni predsednik teritorijalnog organa utvrdi uzroke neregularne situacije i da predloži odgovarajuće mere.
- da uvede privremene mere imenovanjem privremenog rukovodstva, odnosno poverenika ili povereništva do novih vanrednih izbora ili imenovanja.

Član 42.

Organi Sindikalne organizacije (Skupština, Odbor i Nadzorni odbor) punovažno odlučuju ukoliko sednicama prisustvuje najmanje polovina članova a odluka je doneta ako se za istu izjasni više od 1/2 članova organa koji prisustvuju sednici.

Sindikalna podružnica
Član 43.

Sindikalne podružnice formiraju se po delovima procesa rada ili u dislociranim delovima preduzeća a u skladu sa Pravilima o organizovanju i radu Sindikalene organizacije.
Sindikalna podružnica u značajno dislociranim delovima preduzeća (kada se delovi preduzeća ne nalaze na teritoriji iste opštine) ima svojstvo pravnog lica, a u organizovanju i delovanju iste primenjuju se odredbe Statuta SSMS koje odnose na sindikalnu organizaciju bez podružnica.
Član 44.

Sindikalnu podružnicu predstavlja i zastupa poverenik sindikalne podružnice.
Poverenik sindikalne podružnice je dužan da objedinjuje specifične zahteve članova sindikalne podružnice i da ih prenosi predsedniku i Odboru, kao i da izvršava odluke predsednika i Odbora Sindikalne organizacije.
Poverenik sindikalne podružnice zastupa i predstavlja sindikalnu podružnicu u Odboru Sindikalne organizacije.
Poverenik sindikalne podružnice je odgovoran za sprovođenje odluka organa sinikalne organizacije i instrukcija predsednika Sindikalne organizacije datih u cilju realizacije istih.VII - SINDIKALNA ORGANIZACIJA PREDUZEĆA U STEČAJU

Član 45.

Kod poslodavca kod koga je odlukom nadležnog organa uveden stečaj, Sindikalna organizacija uvodi se u poseban režim rada (u daljem tekstu: Sindikalna organizacija preduzeća u stečaju).
Sindikalna organizacija preduzeća u stečaju nastavlja sa radom u izmenjenim uslovima uzrokovanim uvođenjem stečaja kod poslodavca.

Član 46.

Svi zaposleni preduzeća, koji su članovi Sindikalne organizacije i koji su u radnom odnosu do otvaranja stečaja a koji su nastavili sa radom ostaju članovi Sindikalne organizacije preduzeća u stečaju.
Zaposleni članovi Sindikalne organizacije kojima je prestao radni odnos usled uvođenja stečaja kod poslodavca ostaju kao privremeno nezaposleni članovi SSMS na odgovarajućoj teritoriji.

Član 47.

Zbog posebnog statusa Sindikalne organizacije preduzeća u stečaju prestaju sa radom izabrani organi a imenuje se “privremeni” Odbor kao organ Sindikalne organizacije preduzeća u stečaju ili povereništvo.

Član 48.

“Privremeni” Odbor broji između 5 i 10 članova i imenuje ga pokrajinski, regionalni ili odbor metalaca SSMS za grad Beograd.
Odbor se sastoji od 2/3 članova Odbora sindikalne organizacije preduzeća u stečaju i 1/3 sindikalnih aktivista van Sindikalne organizacije u stečaju.

Član 49.

Nadležnost “privremenog” Odbora utvrđuje se za sledeće zadatke i obaveze, i to:
- obezbeđuje primenu Kolektivnog ugovora kod poslodavca za isplatu zarada zaposlenih koji su ostali na radu,
- obezbeđuje prioritet u zapošljavanju zaposlenih koji su bili u radnom odnosu do otvaranja stečaja,
- svodi započete poslove Sindikalne organizacije,
- svodi finansijsko poslovanje i izrađuje završni račun (neraspoređen višak sredstava prenosi se na žiro račun neposredno višem organu SSMS, koji ima svojstvo pravnog lica),
- popisuje imovinu i istu prenosi, neposredno višem organu SSMS, koji ima svojstvo pravnog lica,
- daje predloge i mišljenja u vezi sa namirenjem poverilaca,
- priprema akta o prestanku rada Sindikalne organizacije, u slučaju brisanja preduzeća iz sudskog registra,
- vrši zaštitu statusa radnika koji su dobili otkaz.

Član 50.

U slučaju stečaja i likvidacije preduzeća u skladu sa Zakonom “privremeni” organ priprema akt o prestanku rada Sindikalne organizacije u skladu sa odgovarajućim Zakonom ili podzakonskim aktom.VIII -ORGANIZACIJA SSMS ZA OPŠTINU, VIŠE OPŠTINA ILI GRAD

Član 51.

Odbori regionalnih i pokrajinskih organizacija SSMS svojom odlukom definišu organizacije SSMS na teritoriji opštine, više opština ili grada.
Skupština organizacije SSMS za grad Beograd svojom odlukom definiše organizaciju sindikata za grad.
Odluke iz stava 1. i 2. ovog člana stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Uprave SSMS.
Organizacija i nadležnost organizacije SSMS za teritoriju uređuje se Pravilima o organizovanju i radu (u daljem tekstu: Pravila).

Član 52.

Organizacija SSMS za opštinu, više opština ili grad, sa organizacijama sindikata drugih grana, osniva organ Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštinu, više opština ili grad i njegov je konstitutivni deo.

IX – REGIONALNA ORGANIZACIJA SSMS

Član 53.

Regionalne organizacije SSMS organizuju se za:
- Istočnu Srbiju sa sedištem u Nišu,
- Zapadnu Srbiju sa sedištem u Čačku,
- Centralnu Srbiju sa sedištem u Kragujevcu.
Regionalne organizacije SSMS imaju status pravnog lica.
Ukoliko se ukaže potreba za organizovanjem drugih regionalnih organizacija odluku o tome donosi Uprava SSMS.
Teritoriju za koju se organizuju regionalne organizacije utvrđuje Uprava SSMS, svojom Odlukom.
Organizacija i nadležnost Regionalne organizacije SSMS uređuje se Pravilima o organizovanju i radu (u daljem tekstu: Pravila), koje verifikuje Uprava SSMS.

Član 54.

Organi regionalne organizacije SSMS su:
- Odbor, i
- Nadzorni odbor.

Član 55.

Broj i sastav Odbora određuje se odredbama Pravila.

Član 56.

Odbor ima sledeće osnovne zadatke:
- usvaja Izveštaj i donosi Plan i Program rada,
- obezbeđuje besplatnu radno-pravnu zaštitu članova SSMS,
- usaglašava interese i koordinira rad opštinskih, gradskih odbora i odbora za više opština ili povereništava,
- štiti interese metalaca pred organima okruga i organizacijama poslodavaca,
- pruža pomoć opštinskim, gradskim organizacijama i organizacijama za više opština ili povereništvima SSMS,
- bira Predsednika i Nadzorni odbor, imenuje Sekretara na predlog predsednika,
- bira članove Uprave SSMS, u skladu sa odlukom Uprave,
- utvrđuje kandidate za izbor članova Statutarnog i Nadzornog odbora SSMS,
- bira delegate Kongresa SSMS,
- utvrđuje predlog po jednog kandidata za Predsednika i Sekretara SSMS,
- svodi listu kandidata za najodgovornije funkcije u Savezu samostalnog sindikata Srbije, na osnovu Odluke i Uputstva o sprovođenju izbora,
- donosi Pravila o organizovanju i radu;
- vrši izbor članova Komisije za žalbe,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima o organizovanju i delovanju regionalne organizacije.

Član 57.

Predsednik Odbora predstavlja i zastupa regionalnu organizaciju SSMS i najodogovrniji je za rad Odbora.
Predsednik Odbora se posebno angažuje na:
- stalnoj komunikaciji sa predsednicima opštinskih – gradskih odbora, odnosno odbora za više opština
- izvršavanju odluka Uprave SSMS i drugih organa SSMS,
- osposobljavanju članstva za sindikalno delovanje,
- informisanju članstva – javnosti o svom radu i aktivnostima SSMS.
Pored navedenih poslova, Predsednik obavlja i druge poslove u skladu sa Odlukom Uprave SSMS.
Predsednik Odbora je lice na profesionalnom radu u regionalnoj organizaciji SSMS.

X - ORGANIZACIJA SSMS ZA GRAD BEOGRAD

Član 58.

Za teritoriju grada Beograda organizuje se Organizacija SSMS za grad Beograd.
Organizaciju čine članovi SSMS organizovani u sindikalne organizacije kod poslodavaca metalske delatnosti, kao i članovi učlanjeni na druge načine predviđene Statutom SSMS na teritoriji grada Beograda.
Organizacija SSMS za grad Beograd ima svojstvo pravnog lica.
Organizacija SSMS za za grad Beograd sa drugim sindikatima osnivač je SSSS Beograd i njegov je konstitutivni deo.
Organizacija i nadležnost organizacije SSMS za grad Beograd uređuje se Pravilima o organizovanju i radu (u daljem tekstu: Pravila), koja verifikuje Uprava SSMS.

Član 59.

Organi organizacije SSMS za grad Beograd su:
- Skupština ,
- Odbor i
- Nadzorni odbor.
Član 60.

Skupštinu organizacije SSMS grada Beograda (u daljem tekstu: Skupština) čine predsednici i predstavnici sindikalnih organizacija, proporcionalno broju članova, sa teritorije grada Beograda.
Odluku o broju i strukturi i načinu izbora članova organa, kao i delokrugu rada, donosi Skupština u skladu sa Pravilima o organizovanju i radu (u daljem tekstu: Pravila), verifikovanim od strane Uprave SSMS.

Član 61.

Odbor organizacije SSMS za grad Beograd čine:
- predsednici i predstavnici sindikalnih organizacija srazmerno broju članova i uplaćenoj članarini, u skladu sa Pravilima,
- Predsednik i Sekretar Odbora.

Član 62.

Skupština organizacije SSMS za grad Beograd bira Nadzorni odbor od 3 člana koji je samostalan u svom radu, a vrši nadzor nad korišćenjem materijalnih i finansijskih sredstava odbora.
Način i delokrug rada Nadzornog odbora utvrđuje se Pravilima o radu, koga donosi Nadzorni odbor.

Član 63.

Skupština organizacije SSMS za grad Beograd bira predsednika Odbora.
Izbori su punovažni ako je glasalo više od polovine članova Skupštine a odluka o izboru je doneta većinom glasova prisutnih.Član 64.

Potpredsednika Gradskog odbora imenuje Odbor, na predlog Predsednika i član je Odbora po funkciji.

Član 65.

Gradski odbor metalaca Beograda ima sledeće zadatke:
- ostvaruje saradnju i koordinira aktivnosti sa organima SSMS po pitanjima od jedinstvenog interesa za članstvo u Republici;
- sprovodi odluke i akcije organa SSMS na području grada Beograda;
- učestvuje u formiranju i radu radnih tela SSMS (Pregovarački tim, Organizacioni odbor takmičenja SSMS i dr.);
- ostvaruje saradnju i koordinira aktivnosti sa organima Saveza samostalnih sindikata Srbije u gradu Beogradu;
- ostvaruje saradnju i pregovara sa organima lokalne samouprave i asocijacijama poslodavaca u gradu Beogradu;
- utvrđuje po jednog kandidata za Predsednika SSMS i Sekretara SSMS,
- bira delegate za Kongres;
- utvrđuje kandidate za Statutarni i Nadzorni odbor SSMS;
- svodi listu kandidata za najodgovornije funkcije u Savezu samostalnih sindikata Srbije,
- vrši izbor za organe Saveza samostalnog sindikata Beograda u skladu sa odlukama i upustvima za izbore ovog organa;
- usvaja izmene i dopune Pravila o radu između dve Skupštine;
- radi efikasnijeg rada i ostvarivanja interesa članstva može formirati Povereništva za jednu ili više opština, koja neće imati svojstvo pravnog lica,
- obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Pravilima o organizovanju i radu.

Član 66.

Predsednik Gradskog odbora predstavlja i zastupa Odbor, najodgovorniji je za njegovo funkcionisanje i obavlja poslove u skladu sa Pravilima.
Predsednik Odbora se posebno angažuje na:
- stalnoj komunikaciji sa predsednicima sindikalnih organizacija odnosno povereništava,
- izvršavanju odluka Uprave SSMS i drugih organa SSMS,
- osposobljavanju članstva za sindikalno delovanje,
- informisanju članstva – javnosti o svom radu i aktivnostima SSMS.
Predsednik je lice na profesionalnom radu u Gradskom odboru SSMS za Beograd.

XI - POKRAJINSKA ORGANIZACIJA SSMS

Član 67.

Pokrajinska organizacija SSMS organizuje se za AP Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu i AP Kosovo i Metohiju sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Pokrajinska organizacija SSMS sa drugim sindikatima osnivač je SSS Pokrajine i njegov konstitutivni deo.
Organizacije SSMS iz stava 1. ovog člana imaju status pravnog lica.
Organizacija i nadležnosti organizacije SSMS za pokrajine uređuje se Pravilima o organizovanju i radu (u danjem tekstu: Pravila), koje verifikuje Uprava SSMS.

Član 68.

Organi Pokrajinske organizacije SSMS su:
- Skupština,
- Odbor i
- Nadzorni odbor.

Član 69.

Skupštinu pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu,odnosno Kosovo i Metohiju (u daljem tekstu: Skupština) čine predsednici i predstavnici sindikalnih organizacija sa određene teritorije, kao i predsednici opštinskih i gradskih odbora.
Odluku o broju i strukturi članova Skupštine, kao i delokrugu njenog rada, donosi Skupština u skladu sa Pravilima o organizovanju i radu pokrajinske organizacije SSMS (u daljem tekstu: Pravila), verifikovanim od Uprave SSMS.

Član 70.

Pokrajinski odbor SSMS čine:
- predsednici odbora SSMS opštine,više opština i grada,odnosno poverenici,
- predstavnici odbora SSMS opštine, više opština i grada, srazmerno broju članova SSMS, što se bliže uređuje Pravilima,
- Predsednik i Sekretar Odbora.Član 71.

Skupštine pokrajinske organizacije SSMS biraju Nadzorni odbor od 3 člana koji je samostalan u svom radu, a vrši nadzor nad korišćenjem materijalnih i finansijskih sredstava Odbora.
Način i delokrug rada Nadzornog odbora utvrđuje se Pravilima o radu, koja donosi Nadzorni odbor.

Član 72.

Skupština pokrajinske organizacije SSMS bira predsednika Odbora.
Izbori su punovažni ako je glasalo više od polovine članova Skupštine.

Član 73.

Sekretara Pokrajinskog odbora imenuje Odbor na predlog Predsednika i ne mora biti član Odbora.

Član 74.

Pokrajinski odbor ima sledeće zadatke:
- ostvaruje saradnju i koordinira aktivnosti sa organima SSMS po pitanjima od jedinstvenog interesa za članstvo u Republici;
- sprovodi odluke i akcije organa SSMS na području Pokrajine;
- učestvuje u formiranju i radu radnih tela SSMS (Pregovarački tim, Organizacioni odbor takmičenja SSMS i dr.);
- ostvaruje saradnju i koordinira aktivnosti sa organima Saveza samostalnih sindikata Srbije u Pokrajini;
- ostvaruje saradnju i pregovara sa organima teritorijalne autonomije i asocijacijama poslodavaca u Pokrajini;
- utvrđuje po jednog kandidata za Predsednika SSMS i Sekretara SSMS;
- bira delegate za Kongres;
- utvrđuje kandidate za Statutarni i Nadzorni odbor SSMS;
- svodi listu kandidata za najodgovornije funkcije u Savezu samostalnih sindikata Srbije;
- usvaj izmene i dopune Pravila o roganizovanju i radu između dve sednice Skupštine;
- imenuje članove Komisije za žalbe,
- obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Pravilima.Član 75.

Predsednik Pokrajinskog odbora predstavlja i zastupa Odbor, najodgovorniji je za njegovo funkcionisanje i obavlja poslove u skladu sa Pravilima.
Predsednik Odbora se posebno angažuje na:
- stalnoj komunikaciji sa predsednicima odbora SSMS opština,više opština i grada,
- izvršavanju odluka Uprave SSMS i drugih organa SSMS,
- osposobljavanju članstva za sindikalno delovanje,
- informisanju članstva – javnosti o svom radu i aktivnostima SSMS.
Predsednik je lice na profesionalnom radu u Pokrajinskoj organizaciji SSMS.

XII - ORGANI SINDIKATA METALACA SRBIJE

Član 76.

Organi SSMS su:
- Kongres,
- Uprava SSMS,
- Statutarni odbor,
- Nadzorni odbor i
- Predsedništvo.

Kongres SSMS

Član 77.

Kongres sačinjavaju članovi Uprave,Statutarnog i Nadzornog odbora SSMS, iz predhodnog saziva i određen broj delegata koje biraju:
- Odbor Pokrajinske organizacije SSMS,
- Odbor organizacije SSMS za grad Beograd i
- Odbori regionalnih organizacija SSMS,
srazmerno broju članova određene teritorije i uplaćene članarine u godini koja predhodi godini raspisivanja izbora u SSMS, a što se uređuje odlukom Uprave SSMS o raspisivanju izbora.

Član 78.

Kongres je najviši organ SSMS.
Redovni Kongres se po pravilu održava svake pete godine.
Odluku o datumu, mestu održavanja i predlogu dnevnog reda Kongresa donosi Uprava SSMS najkasnije tri meseca pre održavanja Kongresa.
Kongresu prethode izbori u SSMS.
Kongres punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke Kongresa donete su ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.
Nadležnost Kongresa SSMS:
- donosi Poslovnik o radu i bira radna tela Kongresa,
- donosi Statut SSMS,
- razmatra i usvaja Izveštaj o petogodišnjem radu SSMS,
- razmatra i usvaja Izveštaj Nadzornog odbora za petogodišnji period,
- donosi Program rada SSMS za petogodišnji period,
- bira i razrešava Predsednika SSMS,
- bira i razrešava članove Statutarnog i Nadzornog odbora SSMS,
- verifikuje mandat članovima Uprave SSMS,
- zauzima stavove o važnim pitanjima o kojima raspravlja,
- odlučuje o učlanjenju ili iščlanjenju iz SSSS,
- donosi odluku o prestanku rada SSMS.

Član 79.

Vanredni Kongres SSMS saziva Uprava SSMS, na sopstvenu inicijativu ili na obrazložen zahtev i predloženi dnevni red organa SSMS koji organizuju polovinu članova SSMS.
Vanredni Kongres će se održati u roku najviše 60 dana od dana donošenja odluke o njegovom održavanju, kojom će se utvrditi dnevni red, kao i mesto i vreme održavanja .
Vanredni Kongres se može sazvati radi donošenja odluka iz nadležnosti Kongresa kada dođe do bitnih poremećaja u funkcionisanju SSMS.
Vanredni Kongres čine delegati poslednjeg redovnog Kongresa SSMS, osim onih koji su iz bilo kog razloga izgubili status delegata.
Ako je neko od delegata izgubio status, bira se drugi delegat sa teritorije kojoj pripada sindikalna organizacija čiji je član izgubio mandat, po postupku predviđenom za izbor delegata Kongresa.

Član 80.

Uprava SSMS može, prema potrebi, sazvati Konvenciju SSMS radi razmatranja bitnih i aktuelnih pitanja od interesa za članstvo.
Odlukom o sazivanju Konvencije SSMS, Uprava će utvrditi dnevni red, mesto i vreme održavanja Konvencije, kao i kriterijume za izbor i broj delegata.

Uprava SSMS

Član 81.

Uprava SSMS broji 31 član i to:
- Predsednik SSMS,
- Sekretar SSMS,
- 5 podpredsednika SSMS,
- Predsednik organizacije SSMS za Vojvodinu,
- Predsednik organizacije SSMS za Kosovo i Metohiju,
- Predsednik organizacije SSMS za grad Beograd,
- Predsednik regionalne organizacije SSMS za Istočnu Srbiju,
- Predsednik regionalne organizacije SSMS za Centralnu Srbiju,
- Predsednik regionalne organizacije SSMS za Zapadnu Srbiju,
- i određen broj predstavnika regiona, pokrajina i Beograda, srazmerno broju članova i uplati članarine u godini koja predhodi godini raspisivanja izbora a što se definiše odlukom Uprave SSMS.
Predsednik SSMS je ujedno i predsednik Uprave SSMS.


Član 82.

U skladu sa Statutom i Programom rada, Uprava SSMS:
- zauzima stavove i donosi odluke s ciljem ostvarivanja programskih zadataka i utvrđuje aktivnosti na njihovom ostvarivanju;
- donosi i realizuje godišnji Plan rada i Finansijski plan;
- razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj;
- donosi odluke u vezi sa osnivanjem i učlanjenjem u saveze i asocijacije sindikata;
- definiše i realizuje politiku međunarodne saradnje;
- utvrđuje predloge stavova, odluka i dokumenata za Kongres SSMS;
- bira članove Kongresa Saveza samostalnog sindikata Srbije
- formira sekcije mladih i žena i invalida rada;
- formira komisije i radna tela SSMS;
- vrši izbor članova Statutarnog i Nadzornog odbora između dva zasedanja Kongresa u slučaju neopozive ostavke ili druge sprečenosti za rad;
- zakazuje vanredni i redovni Kongres i Konvenciju SSMS, na osnovu godišnjeg izveštaja o radu ocenjuje rad Predsednika SSMS, a može pokrenuti inicijativu za opoziv, na predlog više od 1/2 članova Uprave SSMS;
- pokreće inicijativu za donošenje i zaključivanje kolektivnih ugovora i akata u kojima učestvuje SSMS i sindikalne organizacije;
- daje primedbe, predloge i mišljenja na predloge zakona, kolektivnih ugovora i sl.;
- zauzima stavove o pitanjima koja se tiču društveno – ekonomskog i profesionalnog položaja članova sindikata;
- sarađuje sa organima Saveza samostalnog sindikata i drugih granskih sindikata;
- donosi odluku o finansiranju zajedničkih funkcija Saveza samostalnog sindikata;
- bira članove Veća SSSS ,
- pregovara sa asocijacijom poslodavaca, Vladom i Skupštinom Srbije, kao i drugim organizacijama i drugim organima, u skladu sa potrebama;
- informiše članstvo o radu SSMS;
- donosi odluku o organizovanju protesta kao i generalnog štrajka i generalnog štrajka upozorenja radnika, članova SSMS;
- donosi odluku o sprovođenju izbora u SSMS;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- donosi odluke o osnivanju preduzeća, agencija i sl.;
- zaslužnim članovima i organizacijama dodeljuje priznanja na osnovu posebnog akta;
- verifikuje Pravila o radu na svim nivoima organizovanja SSMS;
- utvrđuje predloge kandidata za najviše funkcije u Savezu samostalnih sindikata Srbije,
- bira i razrešava Sekretara SSMS;
- verifikuje podpredsednike na predlog predsednika SSMS;
- donosi odluku o izmenama i dopunama Statuta SSMS, između Kongresa SSMS, kojima se ne povređuju osnovna načela Statuta SSMS,
- donosi odluku o radno-proizvodnim i drugim takmičenjima.

Član 83.

Uprava SSMS punovažno radi ako sednici prisustvuje više od polovine članova a odluke su donete ako se za iste izjasni više od 1/2 prisutnih članova Uprave.
Način odlučivanja predviđen u prethodnom stavu prim

Android aplikacija

android1

Radio D Lučani

Brojac poseta

1564915
Danas
Juce
Ove nedelje
Prosle nedelje
Ovog meseca
Proslog meseca
Svi dani
202
408
2447
0
610
12379
1564915
Vasa IP: 44.201.95.84
Vreme na serveru: 2022-10-02 13:02:53