23Maj2019

Aktueleno

 • slika 1
 • slika 6
 • slika 11-p
 • slika 13-k
 • slika2
 • slika3
 • slika4
 • slika5
 • slika7
 • slika8
 • slika9
 • javascript slideshow
 • slika12-o
html slideshow by WOWSlider.com v8.8

Facebook i mi

Pravila o organizovanju rada SOČlan 5.

U ostvarivanju i zaštiti prava i interesa članstva sindikalna organizacija koristi sve legalne metode i sredstva sindikalne akcije:
- pregovaranje sa socijalnim partnerima (poslodavcima i njihovim
ascijacijama, predstavnicima organa vlasti i lokalne samouprave);
- pokretanje inicijativa i predloga, kao i isticanje zahteva radi
ostvarivanja, zaštite i unapređenja materijalnog i socijalnog položaja članstva;
- javno osporavanje određenih rešenja, mera i odluka i podnošenje
protiv predloga;
- pokretanje sporova i zastupanje članova pred inspekcijskim, sudskim i drugim organima u zaštiti radnih, materijalnih i socijalnih interesa i prava;
- organizovanje protesta, štrajka i drugih akcija.

Član 6.

Organizacija SSMS ostvaruje saradnju sa drugim sindikatima, nevladinim i društvenim organizacijama, kada je to u interesu člana SSMS.

Član 7.

Sindikalna organizacija ima svojstvo pravnog lica i nastupa pod nazivom SSMS i svojim nazivom.
Naziv Sindikalne organizacije je: Organizacija samostalnog sindikata preduzeća '' Milan Blagojević – Namenska ''AD Lučani.
Sedište Sindikalne organizacije je u Lučanima, u ulici Radnička bb.
Sindikalna organizacija ima svoj pečat, štambilj i žiro račun.
Pečat Sindikalne organizacije je elipsastog oblika dimenzija 45 h 30 mm sa sledećim sadržajem: po gornjem obodu naziv sindikalne organizacije, u sredini amblem SSMS, po donjem obodu sedište sindikalne organizacije i ispod sitnijim slovima Samostalni sindikat metalaca Srbije
Tekst pečata ispisan je ćirilicom na srpskom jeziku.

Član 8.

Učlanjenje u SSMS je dobrovoljno i vrši se u sindikalnoj organizaciji.
Učlanjenje se vrši, na osnovu slobodno izražene volje prihvatanjem Statuta SSMS i ovih Pravila, potpisivanjem pristupnice.
Pristupnicu i člansku kartu propisuje Uprava SSMS jedinstveno za teritoriju Republike Srbije i objavljuje u „Službenom biltenu SSMS"
Članu SSMS izdaje se članska karta u roku predviđenim Statutom SSMS.
Pristupnice se čuvaju u arhivi Sindikalne organizacije, a kopije istih dostavljaju se višim nivoima organizovanja SSMS.

Član 9.

Članu SSMS koji je privremeno ostao bez posla, koji je na odsluženju ili dosluženju vojne obaveze, odnosno na porodiljskom odsustvu i u drugim opravdanim okolnostima, miruju prava i obaveze u Sindikalnoj organizaciji, odnosno ne prestaje članstvo u SSMS.
Članu SSMS kome je prestao radni odnos kod poslodavca, mimo njegove volje, a povodom čega je pokrenut radni spor pred nadležnim sudom, ne presaje članstvo, odnosno miruju prava i obaveze u Sindikalnoj organizaciji do pravosnažnog okončanja sudskog spora.
Član 10.

Direktoru ili predsedniku uprave u preduzeću, odnosno drugom pravnom subjektu, zaposlenima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima na koje je direktor preneo svoja ovlašćenja, članovima organa upravljanja,
sem predstavnika sindikata ili zaposlenih, funkcionerima i članovima organa u strankama i političkim partijama i funkcionerima u organima lokalne samouprave i Republike, dok obavljaju poslove na toj funkciji, miruje pravo utvrđeno ovim Statutom da bude biran ili imenovan u organe i na funkcije u SSMS na svim nivoima.


Član 11.

Članu SSMS, Sindikalna organizacija i viši nivoi organizovanja SSMS obezbeđuju i garantuju sledeća prava i usluge:
- ostvarivanje svih prava iz rada i po osnovu rada u skladu sa
konvencijama Međunarodne organizacije rada, Ustavom, zakonom, kolektivnim ugovorima i ugovorom o radu,
- zastupanje i zaštitu pred poslodavcem i organima upravljanja,
- besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i
zastupanje u radnom sporu pred nadležnim sudom,
- solidarnu pomoć u izuzetnim okolnostima ( nesreća na poslu, teža
bolest, elementarna nepogoda i sl.),
- pomoć porodici u slučaju smrti člana,
- posredovanje i pomoć pri zapošljavanju,
- sindikalnu pomoć iz sindikalnih fondova,
- pomoć pri štrajku organizovanom od organa SSMS,
- osposobljavanje i obrazovanje za sindikalnu aktivnost,
- posredovanje kod kupovine roba i usluga kada to članstvo traži,
- učešće u oblicima rada sindikata,
- mogućnost davanja inicijativa i predloga za efikasniji rad SSMS,
- da predlaže, bira i bude biran i imenovan u organe i na funkcije u SSMS,
- slobodno izražavanje svojih interesa i njihovo usklađivanje sa
interesima drugih članova,
- informisanje o aktivnostima SSMS,
- priznanja i nagrade za poseban doprinos u aktivnostima SSMS,
- zaštitu od mogućih posledica sindikalnog delovanja,
- zaštitu sindikalnih prava i sloboda,
- zastupanje i zaštitu svih sindikalnih prava koja proističu iz
Statuta SSMS i ovih Pravila,
- i drugo u skladu sa odlukama nadležnih organa SSMS.


Član 12.

Dužnosti člana su:

- da se pridržava Statuta i drugih akata SSMS, ovih Pravila i deluje uskladu sa Programom rada SSMS i Sindikalne organizacije,
- da aktivno učestvuje u akcijama, sindikalnim protestima i štrajku
- organizovanom od organa SSMS,
- da sprovodi odluke organa SSMS,
- da redovno plaća članarinu.Član 13.

Članstvo u SSMS prestaje istupanjem i isključenjem iz članstva.
Izjava o istupanju iz članstva SSMS podnosi se pisanim putem Predsedniku Sindikalne organizacije i to trideset dana pre istupanja uz obavezno prilaganje članske karte.
Istupanjem iz članstva prestaju mu sva prava i obaveze člana SSMS.
Prestankom članstva, član se odriče i svih prava vezanih za uplaćenu članarinu, kao i prava na fondove i imovinu stečenih od iste.

Član 14.

Mera isključenja iz SSMS izriče se članu ili funkcioneru SSMS:
- za nepoštovanje odredbi Statuta SSMS
- za nepoštovanje i neizvršavanje odluka organa SSMS,
- ako učestvuje u aktivnostima na razbijanju SSMS ili takve
aktivnosti potpomaže,
- kada deluje sa stranačke, verske ili nacionalističke pozicije
unutar organizacije,
- ako neopravdano ne plaća članarinu,
- u slučaju pristupanja drugoj sindikalnoj centrali člana organa
ili funkcionera SSMS, i
- kada nedoličnim ponašanjem šteti ugledu SSMS,
- ako zloupotrebljava funkciju u sindikalnim organima.


Član 15.

Odluku o isključenju člana iz SSMS donosi Odbor sindikalne organizacije (u daljem tekstu: Odbor), nakon utvrđivanja relevantnih činjenica, u pisanoj formi sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.
Ako i pored postojanja nespornih dokaza da član SSMS ne poštuje odredbe Statuta i akata koji proizilaze iz istog, Odbor ne donese odluku o isključenju, istu donosi neposredno viši organ SSMS.
Odluka o isključenju dostavlja se isključenom članu u roku od 8 dana od dana donošenja.

Član 16.

Na odluku o isključenju iz članstva SSMS, član ima pravo žalbe Komisiji za žalbe regionalnih, odnosno pokrainskih i odbora. Komisija za žalbe dužna je u roku od 30 dana da donese odluku po žalbi.
Ako Komisija za žalbe u predviđenom roku ne donese odluku po žalbi, žalba na odluku o isključenju može se podneti Statutarnom odboru u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke od Komisije za žalbe.
Žalba na odluku Komisije za žalbe može se podneti u roku od 8 dana od prijema odluke Statutarnom odboru SSMS, koji je dužan da u roku od 60 dana donese odluku po žalbi.
Odluka Statutarnog odbora SSMS je konačna.

Član 17.

Članovi SSMS, koji zbog prevare, utaje sindikalne članarine, kao i obavljanja poslova na radnom mestu za vreme štrajka, štete interesima SSMS, mogu biti isključeni iz članstva SSMS, a da se protiv njih ne vodi postupak isključenja.
Odluku o isključenju donosi Odbor ili neposredno viši organ SSMS na osnovu sopstvenog saznanja činjenica, ili na obrazloženi pisani predlog trećeg lica.

O odluci iz prethodnog stava u pisanom obliku obaveštava se član koji je isključen i viši organ SSMS.
Protiv odluke iz stava 2. ovog člana, nezadovoljni član može podneti obrazloženu pisanu žalbu Statutarnom odboru SSMS, u roku od 8 dana od prijema odluke o isključenju.
Odluka Statutarnog odbora SSMS je konačna.


Član 18.

Funkcije i članstvo u organima SSMS, prestaju ostavkom, oslobađanjem dužnosti, opozivom, istupanjem i isključenjem iz članstva.
Postupci se vode u skladu sa odredbama Statuta SSMS.

Član 19.

Sva ostala prava, dužnosti i odgovornosti koja nisu predviđena ovim Pravilima član ostvaruje u skladu sa Statutom SSMS.


P SINDIKALNA ORGANIZACIJA

Član 20.

Sindikalna organizacija vodi brigu o svim pitanjima od značaja za člana ili organizaciju SSMS u celini, a posebno:
- sprovodi odluke viših organa SSMS,
- razmatra predloge akata koji se dostave na raspravu,
- zaključuje, prati i vrši nadzor u primeni Kolektivnog ugovora
kod Poslodavca (u daljem tekstu: KUKP),
- vodi brigu o učlanjenju novih članova,
- razmatra predloge akata preduzeća i informacije od značaja za
ekonomski, materijalni i socijalni položaj zaposlenih,
- radi na unapređivanju bezbednosti rada i humanizacije radne i
životne sredine,
- štiti prava članova u okviru tehničko-tehnoloških i vlasničkih
promena i brine o ostvarivanju prava zaposlenih za čijim je radom
prestala potreba,
- razvija uzajamnost i solidarnost među zaposlenima,
- organizuje kulturne, sportske, rekreativne i druge aktivnosti,
- osposobljava članstvo i aktiviste za sindikalni rad,
- jača materijalnu osnovu sindikalne organizacije,
- rešava i druga pitanja iz svoje nadležnosti uz pomoć i saradnju
svih organa SSMS i Saveza sindikata,
- organizuje i pomaže aktivnosti pojedinih sekcija članova (žene,
mladi, invalidi i dr.)


Organi Sindikalne organizacije

Član 21.

Organi Sindikalne organizacije su:
- Skupština,
- Odbor i
- Nadzorni odbor.

Član 22.

Organi Sindikalne organizacije punovažno odlučuju ukoliko sednici prisustvuje najmanje polovina članova organa, a odluka je doneta ako se za istu izjasni više od 1/2 članova organa koji prisustvuju sednici.

Član 23.

Ako pojedini član organa izgubi status člana, po bilo kom osnovu, pre kraja mandata, vrši se izbor ili imenovanje novog člana organa, u skladu sa odredbama Statuta SSMS i ovih Pravila.

Skupština

Član 24.

Skupštinu čine poverinici i predstavnici sindikalnih podružnica i Predsednik i sindikalne organizacije
Broj, sastav i način izbora predstavnika sindikalnih podružnica određuje se posebnom odlukom, koju donosi Skupština.
Pri donošenju odluke vodi se računa o broju članova sindikalne podružnice.
Skupština može donositi odluke ukoliko istoj prisustvuje više od ½ članova, a odluka je doneta većinom od prisutnih članova.

Član 25.

Skupština se održava po potrebi a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva Predsednik Sindikalne organizacije (u daljem tekstu: Predsednik) samoinicijativno, na zahtev Odbora, na osnovu pisanog zahteva trećine članova Skupštine i na pisani zahtev Uprave SSMS.
Ukoliko Predsednik ne zakaže sednicu po zahtevu Uprava SSMS može zakazati sednicu Skupštine.
Za svako naredno zasedanja Skupština bira radno predsedništvo od tri člana i ostala radna tela.

Član 26.

Skupština bira i opoziva:
- Predsednika,
- Zamenika predsednika i
- Nadzorni odbor.

Član 27.

Skupština:
- donosi Pravila i Program rada,
- usvaja izveštaj o radu, izveštaj o materijalno-finansijskom
poslovanju i izveštaj Nadzornog odbora,
- evidentira kandidate za više organe SSMS i Saveza samostalnog
sindikata Srbije (u daljem tekstu: SSSS),
- vrši izbor članova za više organe u skladu sa Pravilima i odlukama organa SSMS, vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Član 28.

Na zahtev Odbora može se zakazati sastanak svih članova Sindikalne organizacije.
Sastanak svih članova Sindikalne organizacije zakazuje Predsednik po zahtevu iz stava 1. ovog člana ili po sopstvenoj inicijativi.Od b o r

Član 29.

Odbor čine Predsednik sindikalne organizacije i 10 članova, poverenika izabranih po sindikalnim podružnicama. U skladu sa Odlukom o raspisivanju Predsednik Sindikalne organizacije je ujedno i Predsednik Odbora.
Odbor može da imenuje poverenike za određene oblasti, na predlog Predsednika, u kom slučaju su isti članovi Odbora.


Član 30.

Odbor donosi odluke, zauzima stavove i daje mišljenja po pitanjima od interesa za članstvo a u skladu sa svojom nadležnošću:
- prati i obezbeđuje njihovu realizaciju,
- učestvuje u postupku donošenja i izmena i dopuna KUKP,
- predlaže godišnji Izveštaj o radu i Program rada,
- sprovodi zaključke i odluke Skupštine i viših organa SSMS,
- donosi odluku o formiranju sindikalnih podružnica između sednica Skupštine, kada je to neophodno potrebno,
- ocenjuje rezultate rada i delovata sindikalnih podružnica,
- brine o naplati članarine, u skladu sa odredbama Statuta SSMS i ovih Pravila, kao i odlukama Uprave SSMS,
- bira, odnosno imenuje radna tela i rukovodstva sekcija, po potrebi, sprovodi izbore,
- vrši imenovanja do 1/3 članova organa iz svoje nadležnosti tako
da imenovani predstavnici budu iz onih sindikalnih podružnica
odnosno delova procesa rada čiji je član izgubio mandat,
- donosi odluku o štrajku kod poslodavca,
- priprema dokumenta i odluke za Skupštinu,
- usvaja izmene i dopune Pravila između sednica Skupštine,
- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa Statutom SSMS i ovim Pravilima.


Član 31.

Sednice Odbora saziva Predsednik, iste se održavaju po potrebi, ali ne manje od 10 puta godišnje.

Član 32.

Odbor u cilju povećanja efikasnosti rada, kao svoj izvršno-operativni organ formira izvršni odbor, koga čine Predsednik, Zamenik, i tri člana koje imenuje Odbor, na predlog Predsednika.
Nadzorni odbor

Član 33.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem i rukovođenjem imovinom Sindikalne organizacije, analizira usklađenost namenske raspodele sredstava sa Pravilnikom o materijalno-finansijskim sredstvima, kao i ostvarenim aktavnostama Sindikalne organizacije, ostvaruje uvid u raspodelu i korišćenje sredstava, ocenjuje valjanost donetih odluka i opravdanost trošenja sredstava, stara se o pravilnom izvršenju prihoda i rashoda, pravi izveštaj o svom radu i podnosi ga Skupštini, podnosi izveštaj o materijalno-finansijskom. poslovanju najmanje jedanput godišnje, radi i druge poslove iz delokruga svog rada i nadležnosti.

Član34.

Nadzorni odbor broji 3 člana koje bira Skupština. Nadzorni odbor imenuje Predsednika nadzornog odbora. Nadzorni odbor je samostalan u svom radu. Nadzorni odbor donosi Pravila o svom radu.

Član 35.

U radu organa i tela Sindikalne organizacije po pozivu Predsednika mogu učestvovati predstavnici poslodavca, inspekcija i drugih organa, kao i predstavnici drugih sindikalnih organizacija, viših organa SSMS i SSSS, a po pravilu u radu učestvuju član Upravnog odbora-predstavnik zaposlenih, poverenici za određene oblasti rada koji nisu članovi Odbora i članovi iz te Sindikalne organizacije koji obavljaju funkcije u organima SSMS i SSSS.

Predsednik
Član 36.

Predsednika bira Skupština iz reda izabranih članova Skupštine.
Funkcija Predsednika obavlja se profesionalno (volonterski). Zarada, naknade i ostala primanja određuju se u skladu sa KUKP, odnosno sporazumom sa poslodavcem.

Član 37.

Predsednik obavlja poslove predviđene Statutom i ovim Pravilima:
- koordinira, pokreće, organizuje i usmerava aktivnosti organa na ostvarivanju i zaštiti prava članova, odnosno zaposlenih,
- saziva sednice Odbora, Skupštine i Sindikalne organizacije,
- koordinira rad na realizaciji stavova i odluka Skupštine, Sindikalne organizacije, Odbora i viših organa SSMS,
- potpisuje akta i odluke organa, kao i materijalno-finansijsku
dokumentaciju vezanu za poslovanje Sindikalne organizacije,
- odgovoran je zastabilnost i povećanje broja članova, kao i ažurno
vođenje evidencije članstva i informisanje viših organa o istoj,
- odgovoran je za kontrolu obračuna, obustavu i uplatu članarine na
odgovarajuće račune u skladu sa Statutom i odlukom Uprave
SSMS, kao i namensko i racionalno trošenje materijalno-
finansijskih sredstava Sindikalne organizacije.
- predstavlja i zastupa Sindikalnu organizaciju pred poslodavcem,
drugim organima i telima u preduzeću i van preduzeća,
- angažuje se i neposredno na ostvarivanju prava članova utvrđenih
kolektivnim ugovorima i ugovorom o radu,
- pokreće inicijative i predloge prema višim organima SSMS,
- informiše članstvo o svim bitnim pitanjima za njihov položaj,
- upoznaje članstvo sa kolektivnim ugovorima, zakonima i drugim
aktima koji određuju njihov materijalni i socijalni položaj,
- učestvuje u radu organa preduzeća kada se odlučuje o pitanjima iz
nadležnosti Sindikalne organizacije i ostvarivanja i zaštite
prava članova,
- predlaže lica za imenovanja u skladu sa Statutom i Pravilima,
- saziva i rukovodi sednicama izvršno-operativnih organa,
- dostavlja poslodavcu odluku o izboru odnosno imenovanju članova
organa, kao i akt o upisu u registar Sindikalne organizacije.
- obezbeđuje od poslodavca pristup podacima i informacijama
neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti i obaveštenja o
ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj članova, odnosno zaposlenih,
- obezbeđuje od poslodavca tehničko-prostorne uslove za obavljanje
aktivnosti Sindikalne organizacije i utvrđuje ih KUKP, odnosno
sporazumom sa poslodavcem,
- obezbeđuje plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalnih poslova
za izabrane ili imenovane sindikalne predstavnike, u skladu sa
KUKP ili sporazumom sa poslodavcem, odnosno zakonom ako KUKP ili sporazum nije zaključen,
- obavlja i druge poslove u skladu sa interesima članstva.


Član 38.

Predsednik za vreme svog mandata sva prava i uslove rada ostvaruje u skladu sa KUKP, odnosno sporazumom sa poslodavcem.


Član 39.

Zamenik predsednika Sindikalne organizacije neposredno se angažuje na pripremama sednica organa i tela Sindikalne organizacije, stara se o sprovođenju odluka i stavova istih, koordinira rad članova Odbora i predsednika sindikalnih podružnica, zamenjuje Predsednika u odsustvu, obavlja i druge poverene poslove od Predsednika i Odbora.
Funkcija Zamenika predsednika obavlja se volonterski. Zarada, naknade i ostala primanja određuju se u skladu sa KUKP, odnosno sporazumom sa poslodavcem.
Zamenik predsednika vrši funkciju predsednika u njegovoj odsutnosti, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima.

Član 40.

Sindikalne podružnice formiraju se po delovima procesa rada.

Član 41.

Sindikalna organizacija u svom sastavu formira sledeće sindikalne podružnice po delovima procesa rada, odnosno u dislociranim delovima preduzeća:

1. Sindikalna podružnica RJ '' Namenska I''
2. Sindikalna podružnica RJ '' Namenska II''
3. Sindikalna podružnica RJ '' Namenska III''
4. Sindikalna podružnica RJ '' Namenska IV’'
5. Sindikalna podružnica RJ '' Rastvarači''
6. Sindikalna podružnica RJ '' Celuloid i školjke''
7. Sindikalna podružnica RJ '' Energetika''
8. Sindikalna podružnica RJ '' Tehnička služba''
9. Sindikalna podružnica RJ '' Kontrola kvaliteta'''
10. Sindikalna podružnica RJ '' 10- Sektori ''.
11. Sindikalna podružnica '' Hotel Lučani '' DOO

Član 42.

Sindikalna podružnica bira poverenika podružnice. Poverenik sindikalne podružnice zastupa podružnicu u Odboru i Skupštini sindikalne organizacije.
Poverenik sindikalne podružnice dužan je da objedinjava specifične zahteve članova i da ih prenosi Predsedniku i Odboru u cilju rešavanja istih, kao i da izvršava poverene poslove od Predsednika, Odbora i Skupštine.
Poverenik sindikalne podružnice je odgovoran za sprovođenje odluka organa sindikalne organizacije i instrukcija Predsednika datih u cilju realizacije istih.

Član 43.

Uslovi za obavljanje poslova poverenika sindikalnih podružnica od prostorno-tehničkih do naknade zarade za vreme obavljanja sindikalnih poslova regulišu se KUKP, odnosno sporazumom između poslodavca i Sindikalne organizacije polazeći od specifičnosti delovanja konkretne sindikalne podružnice i zakonskih odredbi.Š IZBORNA PRAVILA

Član 44.

U Izbornom postupku u SSMS primenjuju se sledeća izborna pravila:
- za funkcionere se predlažu kandidati koji poseduju i ispoljavaju sposobnost i znanje za ostvarivanje interesa i zaštitu prava članstva, poseduju organizatorske i druge stručne sposobnosti za sindikalan rad i kao takvi uživaju ugled i imaju poverenje članstva, a neprekidno su najmanje 4 godine članovi SSMS,
- za članove organa i funkcionere na višim nivoima organizovanja predlažu se kandidati koji su sa uspehom obavljali funkciju ili bili članovi organa SSMS najmanje u jednom mandatu, a nisu već izabran i na profesionalnu funkciju u SSSS na svim nivoima organizovanja,
- kandidat ne može biti funkcioner ili član organa političke partije ili stranke, direktor ili predsednik uprave preduzeća ili drugog pravnog subjekta, kao ni član organa upravljanja preduzeća, opštine, grada, Pokrajine ili Republike, osim ako te dužnosti obavlja kao predstavnik sindikata ili zaposlenih.
- izbor članova organa i funkcionera u SSMS, na svim nivoima organizovanja i delovanja sindikata, vrši se, po pravilu, na osnovu predlaganja većeg broja kandidata od broja koji se bira,
- izbor se vrši tajnim glasanjem, a izuzetno kada je za člana organa šga funkcionera u sindikatu utvrđen jedan kandidat, odnosno kada je utvrđen isti broj kandidata koji se i bira, javnim glasanjem,
- kada je utvrđen veći broj kandidata od broja koji se bira, izabrani su kandidati zaključno sa brojem koji se bira koji su dobili najveći broj glasova članova SSMS koji su glasali, pod uslovom da je glasala potrebna većina za rad i punovažno oddučivanje . Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat čije prezime po azbučnom redu dolazi prvo, izuzetno, ako je utvrđen isti broj kandidata koji se i bira, izabrani su kandidati koji su dobili više od polovine glasova članova SSMS koji su glasali, pod uslovom da je glasala potrebna većina za rad i punovažno odlučivanje.
Ukoliko utvrđeni kandidati ne dobiju potrebnu većinu utvrđenu ovom alinejom, a u izbornom postupku je učestvovala potrebna većina za punovažno odlučivanje, izbori se ponavljaju sa drugim kandidatima, .
- na osnovu izveštaja o izvršenim izborima članova organa i funkcionera u SSMS, izborne dokumentacije i uverenja izborne komisije o izboru, Uprava SSMS odnosno od nje ovlašćeni organ SSMS vrši verifikaciju mandata, o čemu izdaje pisanu potvrdu.
- Mandat nosilaca funkcija i organa traje pet godine i može se ponoviti još jednom.


Član 45.

Odbor Sindikalne organizacije, u skladu sa Odlukom o izborima SSMS, donosi odluku o izbornom postupku, kalendar izbornih aktivnosti, formira izborna radna tela i komisije.

Član 46.

Izborna procedura teče po sledećem postupku:
- organ nadležan za raspisivanje izbora raspisuje izbore svojom odlukom, koju dostavlja višem organu SSMS, određuje datum izbora, imenuje izbornu komisiju, komisiju za izradu biračkih spiskova i utvrđuje listu kandidata, po azbučnom redosledu prezimena.

Komisija za izradu biračkog spiska:
- vrši presek stanja članova na određeni dan,
- ističe spiskove na oglasne table radi davanja prigovora u roku od 3 dana,
- utvrđuje birački spisak i dostavlja ga izbornoj komisiji.

Izborna komisija ima sledeće nadležnosti:
- imenuje biračke odbore,
- priprema i dostavlja biračkim odborima glasačke listiće i
zapisnik o glasanju na biračkom mestu,
- određuje biračka mesta i vreme glasanja,
- dostavlja biračkom odboru spiskove birača po biračkom mestu,
- stara se da se izbori sprovedu u skladu sa Statutom SSMS i Pravilima,
- izrađuje izveštaj o sprovedenom glasanju,
- otklanja nepravilnosti tokom glasanja,
- rešava žalbe na izborni postupak, koje se podnose u roku od 24 časa
- proglašava rezultate izbora i zakazuje konstitutivnu sednicu,
- izdaje uverenje o izboru radi regulisanja statusnih pitanja i
- dostavlja izborni materijal višim organima.

Kandidati za članove organa i funkcije u SSMS ne mogu biti članovi Izborne komisije i biračkih odbora.

Član 47.

Kandidati za članove organa i nosioce funkcija evidentiraju se na sastancima sindikalnih podružnica, odnosno Sindikalne organizacije javnim glasanjem bez neophodne većine.
Inicijativu za evidentiranje iz predhodnog stava mogu pokrenuti i organi SSMS.
Evidentirani kandidat može biti biran samo ako potpiše izjavu o prihvatanju kandidature.

Član 48.

Kandidati za poverenika sindikalne podružnice, odnosno Predsednika i Zamenika predsednika, člana Skupštine, i člana Nadzornog odbora Sindikalne organizacije predlažu se na kandidacionom sastanku članova sindikalne podružnice, odnosno Sindikalne organizacije bez podružnica.

Član 49 .

Poverenika sindikalne podružnice bira se od članova te sindikalne podružnice.
U sindikalnim podružnicama sa većim brojem članova i sa više organizacionih celina biraju se poverenici tih celina.
Skupštinu čine predsednik, zamenik predsednika, poverenici i svi izabrani predstavnici sindikata.

Član 50.

Izbori za poverenika sindikalne podružnice, poverenike podružnice i članove Skupštine su punovažni ukoliko je
glasalo više od polovine članova sindikalne podružnice.
Poverenici sindikalnih podružnica mogu da budu imenovani od predsednika Sindikalne organizacije, na predlog članova sindikalne podružnice.

Član51.

Skupština bira Predsednika, Zamenika predsednika i članove Nadzornog odbora Sindikalne organizacije, kao i predstavnike u SSMS ako je izbornim odlukama predviđeno.
Izbori su punovažni ako je glasalo više od polovine članova Skupštine.

IV MATERIJALNO-FINANSIJSKASREDSTVA

Član 52.

Osnovni izvor prihoda Sindikalne organizacije je članarina. Članarinau SSMS je jedinstvena i iznosi 1% nazaradu člana.

Član 53.

Raspodelu 50% članarine svojom odlukom određuje Odbor Sindikalne organizacije i definiše Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju.
Raspodelu 50% članarine svojom odlukom određuje Uprava SSMS i definiše Pravilnikom o materijalno - finansijskom poslovanju.

Član 54.

Skupština Sindikalne organizacije, može odlučiti da članarina bude veća od 1%.
Iznos uvećanog dela članarine koristi se u celini za potrebe aktivnosti Sindikalne organizacije.

Član 55.

Radi poboljšanja materijalne osnove i pribavljanja dodatnih sredstava Sindikalna organizacija može da se bavi dopunskim zakonom dozvoljenim poslovima.
Prihode može ostvariti i od kamata, donacija, poklona i drugih izvora.

Član 56.

Sindikalna organizacija formira štrajkački fond, fond solidarnosti, fond za obrazovanje, fond za literaturu i fond za tehničku opremnjenost sindikata, čiji se način rada (obezbeđenje, namena, raspolaganje i korišćenje sredstava) uređuje posebnim Pravilnicima.

Član 57.

Sindikalna organizacija može stvarati, prikupljati i kupovati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Prenošenje osnovnih sredstava, kao i pokretne i nepokretne imovine na treća lica, te njena prodaja može se vršiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Odluku o upotrebi imovine donosi Odbor.
Odluku o prenosu ili prodaji pokretne imovine donosi Odbor.
Odluku o prenosu ili prodaji nepokretne imovine donosi Skupština.

Član 58.

Finansijska sredstva u Sindikalnoj organizaciji mogu se koristiti samo za ostvarivanje Programa rada Sindikalne organizacije, odnosno SSMS.
Organi Sindikalne organizacije dužni su da, na odgovarajući način, najmanje jedanput godišnje, obaveste članstvo i organe SSMS o prihodima i rashodima članarše i raspolaganju drugim sredstvima Sindikalne organizacije.

Član 59.

Rad svih organa Sindikalne organizacije finansira se na osnovu odgovarajućih pisanih odluka, a svoje materijalno-finansijsko poslovanje dužni su organizovati u skladu sa zakonom i Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju.
Nepoštovanje odredaba o plaćanju, raspodeli i trošenju sredstava članarine teška je povreda Statuta SSMS i ovih Pravila.

Član 60.

Novčana sredstva Sindikalne organizacije vode se na posebnom žiro-računu kod nadležne finansijske institucije.
Nalogodavci za isplatu sredstava sa žiro računa Sindikalne
organizacije su: Predsednik, Zamenik predsednika i lice koje ovlasti Odbor sindikalne organizacije.

Član 61.

U slučaju prestanka rada Sindikalne organizacije neposredno viši organ SSMS:
- svodi finansijsko poslovanje i izrađuje završni račun (eventualno neraspoređen višak sredstava prenosi se na žiro-račun neposredno višem organu SSMS, koji ima svojstvo pravnog lica),
- popisuje imovinu i ako je ima istu prenosi, neposredno višem organu SSMS, koji ima svojstvo pravnog lica,
- priprema akta o prestanku rada Sindikalne organizacije.V INFORMISANjE I OBRAZOVANjE

Član 62.

Svi organi Sindikalne organizacije dužni su da, pravovremeno i istinito na odgovarajući način, informišu članstvo i organe SSMS o svojim aktivnostima i odlukama, kao i rezultatima postignutim u sindikalnom delovanju.
Član 63.

Sindikalna organizacija može izdavati informativno glasilo, letke, biltene i slično, kojima će periodično informisati članstvo, organe i širu javnost o svojim aktivnostima.
Sindikalna organizacija može izdavati štampane i elektronske publikacije, kao i vršiti druge aktivnosti kojima će afirmisati svoj rad i pozivati zaposlene da se učlane u SSMS.


Član 64.

Sindikalna organizacija je obavezna da za članstvo sindikata, a posebno za članove organa organizuje seminare i druge vidove obrazovanja i osposobljavanja za sindikalne aktivnosti na ostvarivanju Programa Sindikalne organizacije i SSMS.
Program, plan, termine obrazovanja, kao i stručna lica za obrazovanje i osposobljavanje definiše u konsultaciji sa Upravom SSMS.
Obaveza je svih članova, a posebno članova organa i funkcionera, da se obrazuju i osposobljavaju za sindikalni rad.

VI STRUČNA SLUŽBA

Član 65.

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Sindikalne organizacije obavlja Stručna služba, čiji su izvršioci radnici zaposleni kod Poslodavca.
Za svoj rad Stručna služba odgovara predsedniku Sindikalne organizacije.
Uslove za rad Sindikalne organizacije i finansiranje Stručne službe obezbeđuje Poslodavac, u skladu sa KUKP, odnosno sporazumom sa Poslodavcem.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima neposredno se primenjuju odredbe Statuta SSMS.

Član 67.

Pravila, odnosno izmene i dopune istih donosi Skupština. Izuzetno, između dve sednice Skupšgane, odluku o izmenama i dopunama Pravila donosi Odbor.

Član 68.
Pravila, odnosno izmene i dopune istih, stupaju na snagu danom verifikacije od Uprave SSMS.


PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Stanišić Stanojlo
Zavedeno pod brojem 3 od 04.01.10.g.

Android aplikacija

android1

Radio D Lučani

Brojac poseta

1031801
Danas
Juce
Ove nedelje
Prosle nedelje
Ovog meseca
Proslog meseca
Svi dani
251
341
1374
987864
8364
12134
1031801
Vasa IP: 54.163.20.123
Vreme na serveru: 2019-05-23 13:39:52